• Nettoomsättning 103,0 (88,4) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 5,5 (2,8) MSEK*
• Resultat efter skatt 3,5 (1,5) MSEK**
• Resultat per aktie 0,40 (0,17) SEK
• Soliditet 69 (81) %
• Styrelsen föreslår utdelning på 0,10 SEK per aktie för verksamhetsåret 2018   * Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar ** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt med totalt -0,6 (-0,6) MSEK
 
Fjärde kvartalet 2018
• Nettoomsättning 19,3 (8,5) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 0 (-3,5) MSEK*
• Resultat efter skatt 0 (-4,3) MSEK**
• Resultat per aktie -0,01 (-0,50)  
 
* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt med totalt -0,2 (-0,2) MSEK 
 
Väsentliga händelser under 2018

• Peter Bäck tillträdde som ny VD för Gullberg & Jansson AB (publ) och Gullberg & Jansson of Sweden AB den 1 juli 2018 
 
VD Peter Bäck kommenterar  
 
Gullberg & Jansson-koncernen uppnådde en bättre lönsamhet under 2018 jämfört med föregående år.  
 
”Jag är nöjd med den ökade försäljningen och ökade vinsten inom vårt största affärsområde Gullberg & Jansson of Sweden. Fokus från mitt tillträde har varit ökad lönsamhet och synlighet på marknaden. Den höga tillväxttakten beror till största delen på vår nya marknadsstrategi samt den långa säsongen. Det mindre affärsområdet Stads & Park Produkters resultat minskade till följd av omstruktureringen av säljresurserna för att långsiktigt växa och utveckla affärsområdet. Sammantaget sett ledde detta till att koncernen uppvisade ett förbättrat rörelseresultat, EBITA på 5,5 (2,8) MSEK under 2018. ”
  
Allmänt om verksamheten  
Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två helägda dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Peter Bäck är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads & Park Produkter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.
  
Gullberg & Jansson-koncernen helår 2018 Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till 103,0 (88,4) MSEK, vilket var en ökning med drygt 16 %, jämfört med föregående år, med ett rörelseresultat, EBITA på 5,5 (2,8) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (1,5) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,40 (0,17) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,6 (-0,6) MSEK.
 
Den höga omsättningstillväxten på 16 % gav upphov till ett förbättrat resultat.   
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 14,3 (5,6) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,2 (3,1) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till  8,7 (1,3) MSEK. Soliditeten uppgick till 69 (81) %. Eget kapital uppgick till 34,4 (30,9) MSEK, motsvarande 4,01 (3,60) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 4,7 (5,4) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,3 (0,4) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick till 14,0 (5,2) MSEK. 
 
Gullberg & Jansson-koncernen fjärde kvartalet 2018 Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 19,3 (8,5) MSEK, vilket var en ökning med 27 %. Rörelseresultatet, EBITA för fjärde kvartalet uppgick till  0 (-3,5) MSEK. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 0 (-4,3) MSEK. 
 
Nettoomsättningen och rörelseresultatet för fjärde kvartalet speglade en normal, säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden. Fjärde kvartalets nettoomsättning och rörelseresultat var högre än föregående år tack vare en hög nettoomsättningstillväxt i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden. 
 
Väsentliga händelser under 2018 Gullberg & Jansson AB utsåg den 28 juni Peter Bäck som ny VD i Gullberg & Jansson AB (publ) och Gullberg & Jansson of Sweden AB. Peter Bäck, som tidigare varit försäljningschef i Gullberg & Jansson of Sweden AB, tillträdde VD-tjänsten den 1 juli. Samtidigt lämnade tidigare VD, Alex Molvin, bolaget. 
 
Gullberg & Jansson of Sweden  
Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 17,1 (6,1) MSEK med ett rörelseresultat på 0,4 (-3,2) MSEK. 
 
Gullberg & Jansson of Sweden säljer och marknadsför, under eget varumärke, poolvärmepumpar och pooltak. Poolvärmepumparna är WiFi-kompatibla, tystgående och vissa är också utrustade med inverterkompressor för högsta möjliga energibesparing. Det måttbeställda pooltaket Leia blev under 2018 en storsäljande produkt. Pooltaket Leia är ett lågt, exklusivt pooltak med automatisk sektionslåsning och hjul på ena sidan och skena på andra sidan. Försäljningen av miljösmarta poolprodukter som t ex poolrobotar, saltklorinatorer och automatiskt pH- och klorstyrningsprodukter från den franska kvalitetstillverkaren Zodiac har också ökat väsentligt. Lanseringen av Magnapool som är en ”saltklorinator”, i vilken man använder magnesium och kaliumklorid för att få ett mjukt och kristallklart vatten, har fått ett stort intresse.  
 
Stads & Park Produkter  
Stads & Park Produkters nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 2,3 (2,4) MSEK med ett rörelseresultat på -0,1 (-0,2). 
 
Stads & Park Produkter marknadsför ett produktsortiment som är fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel samt specialmaskiner för klippning av gräs i lutande terräng.  
Utformningen av delårsrapporten  Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår utdelning om 0,10 SEK per aktie för verksamhetsåret 2018 (0 SEK per aktie år 2017). 
 
Gullberg & Janssons utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek. 
 
Valberedning
Gullberg & Janssons valberedning består av representanter från de tre största ägarna; Gaétan Boyer (Evarist AB), Peter Ragnarsson (LMK Ventures AB) och Jens Ismunden (AB Grenspecialisten). Gaétan Boyer är ordförande och sammankallande. Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning kan lämnas skriftligen till adress:  Gullberg & Jansson AB, Att. Peter Bäck, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg eller via e-mail till peter.back@gullbergjansson.se eller per telefon 042-311 15 00.
 
Årsredovisning och årsstämma 
Årsredovisningen kommer att publiceras den 30 april och finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.gullbergjansson.se, samt kan beställas från Gullberg & Jansson, Tel: +46 42 311 15 00  eller e-post: info@gullbergjansson.se 
 
Årsstämman äger rum torsdagen den 21 maj kl. 14.00-16.00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg.
 
Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information
28 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018
21 maj 2019 Delårsrapport januari – mars 2019 och årsstämma
28 augusti 2019 Delårsrapport januari – juni 2019
12 november 2019 Delårsrapport januari – september 2019
27 februari 2019 Bokslutskommuniké 2019
 
Framtidsutsikter 
Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads & Park Produkter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge. 
 
Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Park Produkter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder. 
Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2019.
 
Helsingborg den 28 februari, 2019
Gullberg & Jansson AB (publ) 
Peter Bäck
Verkställande direktör 
För ytterligare information Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63  
Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019. 
 
Gullberg & Jansson AB (publ) 
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989  
 
Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Park Produkter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet GJAB. 
 

Ladda ned hela pressmeddelandet här