Första halvåret 2018

·          Nettoomsättning 55,4 (53,5) MSEK

·          Rörelseresultat, EBITA 3,4 (4,0) MSEK*

·          Resultat efter skatt 2,3 (2,8) MSEK**

·          Resultat per aktie 0,27 (0,33) SEK

·          Soliditet 54 (58) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,4 (-0,4) MSEK

Andra kvartalet 2018

·          Nettoomsättning 45,0 (38,1) MSEK

·          Rörelseresultat, EBITA 5,1 (4,5) MSEK*

·          Resultat efter skatt 3,8 (3,3) MSEK**

·          Resultat per aktie 0,45 (0,39) SEK

·          Soliditet 54 (58) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,2 (-0,2) MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

·          Gullberg & Jansson AB utsåg den 28 juni Peter Bäck som ny VD i Gullberg & Jansson AB (publ) och i Gullberg & Jansson of Sweden AB. Peter Bäck som tidigare varit försäljningschef i Gullberg & Jansson of Sweden AB tillträdde VD tjänsten den 1 juli. Samtidigt lämnade tidigare VD Alex Molvin bolaget.

  

VD Peter Bäck kommenterar

 ”Den lägre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett lägre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen minskade med 32% under första kvartalet till följd av den långa och kalla vintern i Sverige och övriga Norden, jämfört med föregående år.

Under andra kvartalet ökade dock omsättningen med 18% till följd av det fina vädret under senvåren och sommaren. Intresset för pool har ökat markant men tyvärr har igångsättande av poolprojekt inte ökat i samma takt på grund av begränsade resurser hos poolbyggarna. Den varma inledningen på sommaren medförde en återhämtning av omsättningen som gjorde att vi första halvåret hamnade på en ackumulerad omsättning på 55,4 (53,5) MSEK.

Våra måttbeställda exklusiva pooltak har blivit en stor framgång på framför allt den svenska marknaden. Även försäljningen av tillbehörsprodukter har haft en positiv utveckling under perioden.

Rörelseresultatet, EBITA, på halvåret hamnade på 3,4 (4,0) MSEK. Det lägre resultatet i jämförelse mot föregående år beror på en förändrad produktmix samt en negativ valutapåverkan.”


Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Peter Bäck är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.

Andra kvartalet 2018

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för andra kvartalet ökade med 18% och uppgick till 45,0 (38,1) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 5,1 (4,5) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (3,3) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,45 (0,39) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.

Gullberg & Jansson of Sweden AB

Gullberg & Jansson of Sweden ABs nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 41,2 (36,2) MSEK med ett rörelseresultat på 5,5 (4,5) MSEK.

Till följd av det fina vädret under senvåren och inledningen på sommaren ökade omsättningen under andra kvartalet.

Stads & Parkprodukter AB

Stads & Parkprodukter ABs nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 3,8 (1,9) MSEK med ett rörelseresultat på -0,4 (-0,3) MSEK. Stads & Parkprodukter AB fortsätter sin satsning på segmentet för professionella batteridrivna maskiner. Det torra och varma vädret har inte varit fördelaktigt för verksamheten. Lanseringen av nischade produkter inom skötsel av sluttande ytor, sly och högt gräs har nått upp till förväntningarna. 

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 6,5 (3,9) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,0 (3,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 54 (58) %. Eget kapital uppgick till 33,3 (33,0) MSEK, motsvarande 3,87 (3,85) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 4,9 (5,6) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,3 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande skulder och räntebärande tillgångar, d.v.s. räntebärande nettoskuld, uppgick till 6,2 (3,9) MSEK.

Moderbolaget                                                                     

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB. Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 1,5 (2,7) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden ABs verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,2) MSEK. Likvida medel uppgick till 1,0 (2,3) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt en (1) medarbetare, Alex Molvin som fram till den 28 juni varit VD i Gullberg & Jansson of Sweden AB.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Gullberg & Jansson AB utsåg den 28 juni Peter Bäck som ny VD i Gullberg & Jansson AB (publ) och i Gullberg & Jansson of Sweden AB. Peter Bäck som tidigare varit försäljningschef i Gullberg & Jansson of Sweden AB tillträdde VD tjänsten den 1 juli. Samtidigt lämnade tidigare VD Alex Molvin bolaget.

Utformningen av delårsrapporten 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

28 augusti 2018                    Delårsrapport januari – juni 2018

6 november 2018                 Delårsrapport januari – september 2018

28 februari 2019                   Bokslutskommuniké 2018

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson of Sweden AB och Stads & Parkprodukter AB avser att stärka sin ställning inom respektive marknadssegment.

Gullberg & Jansson of Sweden AB och Stads & Parkprodukter AB har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Marknaden och efterfrågan av bolagens produkter är i stor utsträckning väderberoende.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att växa med fokus på lönsamhet, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2018.

Läs rapporten i sin helhet här.

Helsingborg den 28 augusti, 2018

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 70 64 64 663
Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,  Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

 

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter AB inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden AB är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.