FÖRSTA KVARTALET 2024

 • Nettoomsättning 50,8 MSEK (46,4)
 • EBITDA -2,3 MSEK (-4,2)
 • Rörelseresultat -4,3 MSEK (-5,9)
 • Resultat efter skatt -6,3 MSEK (-6,5)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,63 SEK (-0,69)

 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

 • Koncernens likvida medel den 31 mars uppgick till 25,3 MSEK (35,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital per 31 mars uppgick till 2,2 MSEK (-2,6)
 • Eget kapital per 31 mars uppgick till 131,2 MSEK (142,6), varav minoritetsandel -0,1 MSEK (1,8)
 • Soliditet per den 31 mars uppgick till 47% (45%)

 

AKTIEDATA

 • Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
 • Per 31 mars 2024 uppgick antalet aktier till 8 734 501 st (8 734 501)
 • Periodens högsta aktiekurs var 15,75 SEK (2024-02-12) och lägst 12,65 SEK (2024-03-05). Aktiekursen 2024-03-28 var 14,30 SEK
 • Resultat efter skatt per den 31 mars 2024 motsvarade ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om -0,63 SEK (-0,69)
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 15,02 SEK (16,32)

 

VD HAR ORDET

 

FORTSATT FRAMÅTSTRÄVANDE TROTS UTMANINGAR PÅ MARKNADEN

Koncernens omsättning för kvartalet uppgår till 50,8 MSEK, en ökning med 9% jämfört med samma period föregående år. Trots fortsatt utmanande valutaförhållanden och en lång vinter ser vi en ljusning på marknaden. Räntesänkningen som genomfördes nyligen gör våra kunder tryggare för att fatta beslut om framtida investeringar.

 

Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgår till -4,3 MSEK mot -5,9 MSEK samma period föregående år.

 

De omstruktureringar som genomfördes de senaste månaderna har resulterat i bättre effektivitet och kostnadsbesparingar. Jämfört med föregående år, och kostnaderna i Optiheat exkluderade, har vi förbättrat vårt resultat med cirka 3 Mkr. Vi nöjer oss dock inte där utan fortsätter aktivt att förbättra vår verksamhet. Vi breddar vårt produktutbud löpande och som exempel har vi inom segmentet Hem och Utemiljö blivit i det närmsta en komplett leverantör inom poolverksamhet.

 

Det totala kassaflödet för första kvartalet 2024 uppgick till 4,6 MSEK mot -13,2 MSEK samma period föregående år. Den främsta orsaken till det positiva kassaflöde är, förutom utökat lån med totalt 9 MSEK samt återbetalning av lån från närstående med 4,3 MSEK, effekterna av det arbete som gjorts gällande kostnadskontroll i övrigt. Inför säsong ökar alltid kapitalbindningen i lager men i 2024 har vi en betydligt lägre ökning av lager och därmed en mindre effekt på kassaflödet för perioden.

 

HEM OCH UTEMILJÖ

Omsättningen i affärsområdet Hem och Utemiljö minskade i kvartalet med 27% i jämförelse med samma period föregående år. Detta kan delvis kopplas till den sena våren och det dåliga vädret tillsammans med att våra återförsäljare inte bygger lager inför säsongen som tidigare år. Trots den fortsatta försiktigheten i marknaden och en ökad konkurrens för vissa produkter, börjar vi se en ljusning genom våra effektiviseringar, vår förändring i rutiner och processer och vår utveckling till att bli en helhetsleverantör.

 

Under första kvartalet deltog vi i två stora mässor med fokus på hem och trädgård i Malmö och Stockholm. Vi lade särskild vikt vid marknadsföring av våra växthus och grillar från Ofyr. Responsen från kunderna var mycket positiv och försäljningen på plats var betydligt bättre än föregående år.

 

Vår årliga Academy, som hölls i våra egna lokaler i Helsingborg, genomfördes med ett nytt koncept och blev en total succé när vi även bjöd in våra största leverantörer. Totalt deltog 120 kunder under dessa två dagar. Vi presenterade alla våra nya produkter som kommer att lanseras under säsongen. Vår strukturerade arbetsmetod gynnar våra affärsrelationer, både med leverantörer och återförsäljare.

 

 

ENERGI OCH KLIMAT

Vi har beslutat att från och med 1 januari redovisa ett nytt affärsområde, Energi och Klimat, där dotterbolaget Optiheat ingår. Satsningen på detta affärsområde inleddes i november 2022 genom förvärvet av Optiheat AB. Vi är övertygade om Optiheats potential och lyfter nu därför fram det som ett eget affärsområde.

 

Under kvartalet har vi slutfört flera viktiga projekt, inklusive Blackwingprojektet och installationen av vårt värmesystem i en bilprovningsanläggning i Svedala. Dessutom har vi färdigställt vårt nya teknikcenter och påbörjat utbildning av återförsäljare och installatörer.

 

Det har tagit några månader att landa Optiheat strukturellt och organisatoriskt. Det har varit en utmaning att rekrytera rätt kompetens och få verksamheten att rulla, men vi känner oss nu trygga med vår organisation och följer vår affärsplan gällande försäljningsstrategi, produktförbättringar och utveckling av nya produkter.

 

PROFESSIONELL GRÖNYTA

Under första kvartalet har vi förberett oss inför den kommande säsongen genom att planera och förbereda alla marknadsaktiviteter och marknadsföring. Försäljningen är traditionellt sett något lugnare i början av året, men under Q1, levererade vi den stora ordern från det danska försvaret i Danmark. Vi ser en förbättring i efterfrågan i Sverige efter ett utmanande 2023. Norge ligger fortfarande långt framme när det gäller övergången från fossildrivna till batteridrivna maskiner.

 

Omsättningen i affärsområdet Professionell Grönyta ökade i kvartalet med 43% i jämförelse med samma period föregående år.

 

Nomaco Sverige har under kvartalet blivit certifierade enligt FR 2000. Detta är en standard för verksamhetsledning och integrerar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning. Certifieringen bedöms vara likvärdig med ISO-standarderna i offentliga upphandlingar och öppnar upp för nya möjligheter för framtida affärer.

 

FRAMTIDEN

Även om marknaden fortfarande är osäker ser vi fram emot resten av året och siktar på att fortsätta vår resa mot lönsamhet. Genom att bredda och förbättra vårt sortiment samt bibehålla vår långsiktiga vision är vi övertygade om att vi kan möta framtidens utmaningar och möjligheter på ett framgångsrikt sätt.

Läs rapporten i sin helhet

Helsingborg den 16 maj, 2024
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024. 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.