FÖRSTA KVARTALET 2023

• Nettoomsättning 46,4 MSEK (92,5)
• Rörelseresultat, EBITDA -4,2 MSEK (16,1)
• Resultat efter skatt -6,5 MSEK (11,4)
• Resultat per aktie före/efter utspädning -0,74 SEK (1,31)

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

• Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars till 35,5 MSEK (82,7)
• Eget kapital 142,6 MSEK (139,1), varav minoritetsandel 1,8 MSEK (0)
• Soliditet 45% (41%)

AKTIEDATA

• Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
• Per 31 mars 2023 uppgick antalet aktier till 8 734 501 st (8 715 844)
• Periodens högsta aktiekurs var 40,00 SEK ( 2023-02-28) och lägst 29,80 SEK (2023-03-30). Aktiekursen 2023-03-31 var 30,45 SEK
• Resultat efter skatt per den 31 mars 2023 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om -0,74 SEK (1,31)
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 16,11 SEK (15,96)

KORT OM GULLBERG & JANSSON
Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och
kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs
via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingborg. Bolagets aktie
handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

VD HAR ORDET

Den kalla vårvintern och räntehöjningar påverkade efterfrågan från både professionella och privata kunder negativt. Jag är inte
nöjd med den finansiella utvecklingen i kvartalet så nu ökar vi aktivitetsnivån och har fortsatt fokus på kostnadskontroll.

Det första kvartalet har startat som vi förväntat oss med en lägre omsättning jämfört med 2022. Även rörelseresultatet har minskat. Omsättningsnedgången beror på det rådande konjunkturläget med högre räntor och inflation vilket leder till försiktighet och återhållsamhet kring anskaffning av dyrare kapitalvaror så som pool, växthus och bastu. Samtidigt ser vi en avvaktande inställning från våra professionella kunder och då i synnerhet våra fastighetsbolagskunder.

Total omsättning uppgick till 46,4 MSEK (92,5) och EBITDA uppgick till -4,2 MSEK (16,1). Det lägre resultatet beror både på den lägre omsättningen och negativ valutapåverkan där våra inköpspriser har ökat kraftig i förhållande till de försäljningspriser vi kan ta ut på marknaden.

Affärsområde Hem och Utemiljö
Efter ett par år med hög efterfrågan på pool och en begränsad tillgång på arbetskraft har poolbyggnationen varit hög även under vinterhalvåret. När marknaden började vika under hösten 2022 på grund av krig, inflation och räntehöjningar återgick efterfrågan till en mer säsongsbetonad försäljning och större delen av våra återförsäljare har gått in i 2023 med stora lager.

Vi har under första kvartalet fokuserat på marknadsföring och lansering av nya produkter. Vi har bland annat lanserat iScoot, en motordriven vev för poolskydd, varvtalsstyrda cirkulationspumpar för lägre energiförbrukning och glasfiberpooler. Säsongen startade sedvanligt med vår årliga
Academy som i år fokuserade på försäljning och teknisk produktutbildning, vilket togs emot mycket positivt av våra återförsäljare.

I mars ställde Växthusbolaget, Nordic Relax och Optiheat ut på Stora Villamässan i Malmö. Växthusbolaget och Ofyr ställde även ut på Nordiska Trädgårdar i Stockholm. Vår medverkan togs emot väl och sammantaget kan man säga att mässorna har skapat en positiv varumärkeskännedom och intresset för våra produkter har ökat.

Optiheat har under första kvartalet påbörjat rekryteringen av ny personal inom projektering och försäljning. Organisationen vi bygger nu är oerhört viktig för att vi ska kunna utveckla bolaget långsiktigt. Kontakter har knutits i både Sverige och i andra europeiska länder, där vi ser ett enormt behov av våra energisnåla lösningar. Med produktion av hela vårt värmesystem i Sverige och vår unika kompetens inom energiförsörjning kan vi guida och lösa kundernas specifika problem och till en förhållande låg kostnad, radikalt sänka deras energiförbrukning till i vissa fall upp mot
90%. Privata och kommersiella fastighetsägare som investerar i ett mer miljövänligt alternativ för uppvärmning borde premieras högre. Rätt uppvärmningssystem gör ett stort och positivt avtryck för miljön och långsiktigt sänker vi kostnaderna för fastighetsägarna.

Efter kvartalets slut har vi lanserat ett nytt spännande varumärke, Karibu. Tyska Karibu är en tillverkare av träkonstruktioner för privatmarknaden. I sortimentet finns bland annat, lekplatser, friggebodar, uthus etc. Vi marknadsför Karibu på www.karibusverige.se och via återförsäljare.

Affärsområde Professionell Grönyta
Vi har haft stora framgångar med vår batteridrivna gräsklippare AllTrac framför allt i Norge där vi tecknat order på nio enheter med totalt ordervärde på NOK 12,7 miljoner som kommer levereras under senare del av våren och sommaren.

Omställningen från fossildrivna verktyg och maskiner till våra mer batteridrivna alternativ går framåt om än ganska trögt i förhållande till den allmänna inställningen mot att minska de fossila utsläppen. Våra batteridrivna produkter minskar inte bara miljöpåverkan utan är också bättre för arbetsmiljön med mindre buller och vibrationer. I rådande konjunkturläge märker vi en avvaktande inställning för investeringar från våra kunder.

Fortsatt fokus på kostnadskontroll
När den generella marknaden viker är det en sak som vi själva kan påverka och det är kostnaderna. Därför har vi under första kvartalet fortsatt koncernsamordningen där en del varit att fusionera Gullberg & Jansson of Sweden och Gullberg & Jansson Hem och Trädgård. Denna förväntas vara färdig under Q2. För att ytterligare samla styrkorna har vi en intention att omedelbart påbörja en fusion mellan Gullberg & Jansson Service
& Installation och Gullberg & Jansson of Sweden. Sammanslagningarna ger oss en effektivare organisation och administration och skapar förutsättningar för att styra och effektivisera det nya Gullberg & Jansson of Sweden.

Inför framtiden
Marknaden är just nu svårbedömd på grund av osäkerheten. Den svaga kronan mot dollar och euro gynnar oss inte och prishöjningar är svåra att genomföra i en vikande marknad. Vi jobbar kontinuerligt för att öka vårt produktsortiment och vårt erbjudande i samtliga bolag parallellt med koncernkonsolideringar.

Jag vill passa på att tacka kunder, återförsäljare och medarbetare för kvartalet som gått. Nu kavlar vi upp ärmarna och kämpar vidare.

Gullberg & Jansson Q1 2023

Helsingborg den 23 maj, 2023
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023. 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.