I enlighet med tidigare kommunikation kring återkallat utdelningsförslag bjuds aktieägare härmed in att delta i extra bolagsstämma gällande utdelning.

Aktieägarna i Gullberg & Jansson AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2020 kl. 11:00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 10:30 och avbryts när stämman öppnas.

Gullberg & Jansson AB värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och anser att det är viktigt att begränsa risken för smitta med anledning av coronaviruset. Med anledning av det rådande läget och i syfte att minimera antalet deltagare, uppmanar Gullberg & Jansson därför sina aktieägare att inte delta personligen vid stämman utan att istället använda sig av möjligheten att rösta via ombud.
Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängliga på www.goj.se. För att minimera risken för potentiell smittspridning har Gullberg & Jansson tagit beslutet att genomföra stämman i enklast tänkbara form. Det kommer exempelvis inte att erbjudas någon förtäring som är brukligt, planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att hållas nere. Gullberg & Jansson följer händelseutvecklingen och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Gullberg & Jansson ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via Gullberg & Janssons webbplats kring eventuella ytterligare åtgärder.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 06 oktober 2020, dels senast den 12 oktober 2020 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gullberg & Jansson AB, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, via e-post till info@gullbergjansson.se eller per telefon +46 (0)42 311 15 00. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon, email adress, samt gärna även uppgift om, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 06 oktober 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 12 oktober 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns här Fullmakt 2020 här och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av förslag till dagordning
  7. Beslut
  • utdelning på 0,30 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019
  1. Avslutning

Helsingborg den 20200924

Gullberg & Jansson AB (publ)

Styrelsen

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.goj.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden inom hälsa och välbefinnande. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.