Fortsatt stark tillväxt och resultat.

Andra kvartalet 2021

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 125,4 (77,4) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 33,0 (16,8) MSEK*
 • Resultat efter skatt 24,0 (13,0) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för andra kvartalet med totalt -1,9 (-0,1) MSEK

Första halvåret 2021

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 190,9 (105,5) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 47,6 (20,0) MSEK*
 • Resultat efter skatt 35,3 (14,9) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första halvåret med totalt -2,0 (-0,3) MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni till 70,3 (36,0) MSEK
 • Eget kapital 100,7 (58,3) MSEK
 • Soliditet 42% (58%)

Aktiedata

 • Per 30 juni 2021 uppgick antalet aktier till 8 715 844 (8 584 027) st
 • Resultat efter skatt per den 30 juni 2021 motsvarar ett resultat per aktie om 4,05 (1,74) MSEK
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 11,60 (6,79) SEK

 

Väsentliga händelser efter perioden

 • I juli lämnade Peter Bäck sin tjänst som försäljningschef i Gullberg & Jansson of Sweden AB för att fokusera på sin roll som VD i koncernen. Rickard Måby tar över rollen som försäljningschef samtidigt som säljteamet stärks upp av en ny säljare på södra Sverige.
 • Ekonomi och administration har stärkts upp med en redovisningsekonom som börjar i oktober.

VD har ordet

Vårt andra kvartal kännetecknades av en fortsatt stark utveckling för Gullberg & Jansson. Våra tre olika segment fortsätter utvecklas positivt och i linje med vår strategi, vilket innefattar såväl organisk som förvärvad tillväxt.

Swimmingpool

Även andra kvartalet är starkt för Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen ökade med 53 % gentemot andra kvartalet 2020. Vi har under senare delen av andra kvartalet märkt av bristen på råmaterial som resulterat i längre ledtider till återförsäljare och slutkonsument samt högre anskaffningspriser. Vår höga servicenivå har dock varit en stor konkurrensfördel för oss då vi tidigt i säsongen säkrat oss med en stor del av leveranserna.

Wellness & relax

I slutet av april lanserades äntligen varumärket Nordic Relax of Sweden. Med stöd av erfarenheten kring den lyckosamma uppbyggnaden av swimmingpoolsegmentet, innovativ produktutveckling och dedikerad personal togs steget mot närliggande relax- och wellnessbranschen och varumärket Nordic Relax of Sweden.

Nordic Relax har tagit fram en infraröd bastu där den bästa tekniken kombineras med en produktdesign anpassad för den nordiska marknaden. Under andra halv-året kommer Nordic Relax att fortsätta fokusera på att bygga upp varumärket och ett återförsäljarnätverk samt fortsatt bredda sortimentet inom hälsa och wellness.

Grönyta

I april förvärvade Gullberg & Jansson AB 51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS via vårt nystartade helägda bolag Nomaco Nordic AB. Nomaco-bolagen är Nordens ledande leverantör av miljövänliga, batteridrivna elfordon för transporter av lättare gods. Genom förvärvet stärker vi vårt segment inom den professionella grönytebranschen, där även Stads&Park Produkter verkar.

Inför framtiden

Vi tror på en fortsatt hög efterfrågan på våra produkter och gynnas av ett ökat intresse för miljövänliga och effektiva produkter för både privat och kommersiellt bruk samt en fortsatt hemestertrend med investeringar i hemmet. Fortsatt brist på råmaterial, höjda inköpspriser och dyra frakter kommer att bli en utmaning under hösten. Sammantaget tror vi dock på en fortsatt positiv utveckling för våra samtliga tre segment.

Helsingborg, augusti 2021

Peter Bäck

VD och koncernchef

Gullberg & Jansson koncernen i korthet

Gullberg & Jansson utvecklar, marknadsför och distribuerar miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool- samt relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag som är aktiva på den nordiska marknaden. Koncernen har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

 • Vi tror på långsiktiga affärsrelationer. Den kompetens och det engagemang som genomsyrar bolaget skapar trygghet och förtroende.
 • Vi ska tillsammans med våra kunder utveckla nya koncept, produkter och lösningar.
 • Vi ska genom marknadsföring stärka vårt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för oss och våra partners.

Vi står för kvalitet – Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vi tänker alltid på design, hållbarhet och innovation. Eftersom kvalitet är centralt för oss kan vi även erbjuda fördelaktiga garantier.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Vi tror på nära och långsiktiga relationer. Tillsammans med våra samarbetspartners, som tillverkare och kunder, utvecklar vi nya koncept och lösningar, där ekonomi, miljöpåverkan och goodwill alltid står i fokus.

Vi står för service – Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst servicetill våra återförsäljare. Vår organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Andra kvartalet 2021

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 125,4 (77,4) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA, på 33,0 (16,8) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 24,0 (13,0) MSEK och resultat per aktie uppgick till 2,75 (1,52) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -1,9 (-0,1) MSEK.

Nomaco-bolagen ingår i Gullberg & Janssons koncern från den 8 maj 2021.

Den högre omsättningen under andra kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 49% under andra kvartalet. Omsättningsjämförelsen avser koncernens sammansättning före förvärvet av Nomaco-bolagen dvs exklusive samtliga Nomacobolags rörelsepåverkan.

Företagsförvärv

Gullberg & Jansson meddelade den 20 april 2021 att Nomaco Nordic AB, helägt dotterbolag till Gullberg & Jansson AB (publ), förvärvat 51% av aktiekapitalet i Nomaco AB, Nomaco Danmark A/S och Nomaco Norge AS från BESV Holding Aps (BESV) och Geir Bentestuen (GB). Nomacobolagen är en ledande aktör inom försäljning av elfordon för lättare persontransporter och gods. Bolagen bedriver försäljning i de nordiska länderna och besitter generalagenturen för Melex, eldrivna yrkesfordon. Förvärvet har till syfte att öka koncernens marknadsandel i segmentet inom den professionella grönytebranschen och kompletterar koncernens befintliga affärsområden.

Vid tillträdet den 7 maj 2021 betalade Gullberg & Jansson en köpeskilling om 18,6 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Betalning skedde med kontanta medel samt nyemitterade aktier. Finansieringen bestod av egen kassa med 9,5 MSEK och 131 817 st nyemitterade aktier med ett motsvarande värde på förvärvsdagen om 8,3 MSEK. Två år efter tillträdet erlägges en eventuell tilläggsköpeskilling baserad på 7 gånger genomsnittet av EBITDA för 2021 och 2022 minus EBITDA för 2020.

Nomaco Sverige har varit verksamma sedan 1991 medan Nomaco Danmark och Nomaco Norge etablerades under 2020. Bolagen har totalt 9 anställda. Nomaco-bolagen hade en samlad omsättning under räkenskapsåret på 61 MSEK med ett EBITDA på 3,9 MSEK.

Gullberg & Jansson har som avsikt att förvärva resterande 49% av aktierna i Nomaco-bolagen från Q1 2026 till en värdering av 6 gånger genomsnittet av EBITDA för perioden 2024-2025 (två räkenskapsår). Betalning sker genom kontanta medel (50%) samt med nyemitterade aktier (50%) i Gullberg & Jansson.

Med hänsyn till ovanstående redovisar Gullberg & Jansson förvärvet redan nu med full goodwill. Förvärvsanalysen är preliminär och kan komma att justeras de närmaste månaderna allt eftersom all information och alla underlag genomlyses.

Gullberg & Jansson of Sweden

Nettoomsättningen i Gullberg & Jansson of Sweden för andra kvartalet uppgick till 112,4 (73,2) MSEK med ett rörelseresultat på 30,5 (16,7) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 53%.

Stads&Park Produkter

Nettoomsättning i Stads&Park Produkter för andra kvartalet uppgick till 3,4 (2,8) MSEK med ett rörelseresultat på 0,5 (0,3) MSEK.

Nordic Relax of Sweden

Nettoomsättning i Nordic Relax of Sweden under andra kvartalet uppgår till 0,3 (0,2) MSEK. Av dessa avser 0,1 koncerninternfakturering för 2021. Föregående år avsåg hela beloppet koncernintern fakturering. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgår till -0,3 (-0,2) MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 70,3 (36,0) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,5 (0,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 42 (58)%. Eget kapital uppgick till 101,1 (58,3) MSEK, motsvarande 11,60 (6,79) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 59,5 (3,0) MSEK.

Moderbolaget – Gullberg & Jansson AB (publ)                                                                

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 3,3 (1,8) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 1,3 (15,1) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 3 (3) medarbetare.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

18 augusti 2021               Delårsrapport januari – juni 2021

9 november 2021            Delårsrapport januari – september 2021

23 februari 2022              Bokslutskommuniké 2021

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2021.

Gullberg & Jansson of Sweden avser att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter som får din pool att prestera i form av säkerhet, värme, rening och vattenkemi.

Stads&Park Produkter och Nomaco Nordic avser att gemensamt stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden inom såväl Sverige som Norden.

Nordic Relax of Sweden avser att stärka sitt varumärke och nå ut på marknaden med huvudprodukten infraröd bastu.

Helsingborg den 18 augusti, 2021

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00

E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Läs rapporten i sin helhet Gullberg & Jansson (publ) delårsrapport januari-juni 2021