Gullberg & Janssons styrelse har beslutat att återkalla sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag till årsstämman 2020 om 0,30 SEK per aktie. Beslutet har fattats trots att Gullberg & Janssons finansiella ställning är god och signalerar ingen förändring i bolagets utdelningspolicy eller framtida utdelningsambitioner.

Bakgrunden till beslutet är en försiktighetsåtgärd då det för tillfället råder en osäkerhet till följd av smittspridningen av Covid-19. För att bättre kunna överblicka coronapandemins konsekvenser på efterfrågan, leveranser och resultat så återkallar styrelsen sitt förslag om utdelning på årsstämman.

Styrelsens tidigare bedömning av den föreslagna nivån på utdelning till aktieägarna kvarstår dock, och styrelsens ambition är i stället att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för beslut i frågan om utdelning.

Helsingborg den 20 april, 2020

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information:
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10
E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020.

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen samt Nordic Relax of Sweden AB inom relax- och wellnessbranschen. Gullberg & Jansson of Sweden AB är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.