BOLAGSORDNING

 

§ 1 Firma
Bolagets firma är Gullberg & Jansson AB (publ.).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att sälja och finansiera energi- och klimatoptimerande produkter. Bolaget får handla med värdepapper.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller att gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Dessa väljes på årsstämman för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma får hållas i Helsingborgs kommun, Malmö eller Stockholm. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma.
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
3) Val av en eller två justeringsmän.
4) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5) Godkännande av förslag till dagordning.
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan före- kommer.
8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9) Val av
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Deltagande på stämman
För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

 

Denna bolagsordning har antagits vid bolagsstämman den 18 maj 2022.