STYRELSE OCH LEDNING

STYRELSE

Gaétan Boyer

Styrelseordförande

Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads&Park Produkter, två bolag som förvärvades av Gullberg & Jansson under 2016. Gaétan är vice VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB sedan 2020. Gaétan är styrelseordförande i Jungfrusund Skärgårdsstad AB, styrelseledamot i Solporten Fastighets AB. Gaétan har en civilingenjörsexamen.

Innehav: 2 343 124 aktier (eget bolag, närstående familj och eget innehav)

Ylwa Karlgren

Styrelseledamot

Ylwa Karlgren, som är civilekonom från Uppsala Universitet, har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen bl a SEB samt fastighets- och energibranschen. Ylwa arbetar för närvarande som oberoende rådgivare. Hennes aktuella styrelseuppdrag inkluderar bland annat styrelseordförande i Ferroamp AB (publ) noterat på First North Growth Market, styrelseledamot Acrinova AB (publ) noterat på Nasdaq Small cap och styrelseordförande i Plejd AB (publ), noterat på Spotlight Next.

Innehav: 1 500 aktier

Lottie Svedenstedt

Styrelseledamot

Lottie har haft ledande befattningar inom Hennes & Mauritz och IKEA. Lottie är styrelseledamot i bland andra Swedavia AB samt Vice ordförande i Helsingborgs IF (HIF). Lottie har en juristexamen.

Innehav: 3 200 aktier

Anders Schoug

Styrelseledamot

Anders Schoug, som är civilekonom från Lunds Universitet, är VD och delägare i Ongoal Sweden AB, ett företag som säljer sportprodukter inom padel, tennis, innebandy och träning till konsumenter i Norden. 

Anders är en entreprenör och bolagsbyggare som varit med och grundat bland annat Tvins och Boozt.

Anders är också styrelseordförande i Beslag Design AB i Båstad.

Innehav: 0 aktier

Michael Engström

Styrelseledamot

Michael Engström, som är marknadsekonom från Lunds Universitet och har en MBA vid University of Sheffield, är VD och delägare i konsult- och utbildningsföretaget Ahrens & Partners AB. Michael är styrelselordförande i Clemondo Group AB (publ), Hammerglass AB och Här Malmö AB.

Michael har över 20 års erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och som VD för flera bolag, både i Sverige och sina 14 år utomlands, t ex Axis Communications, Audiodev och Avery-Dennison.

Innehav: 0 aktier

LEDNING

Peter Bäck

VD

Verkställande direktör sedan 2018, tidigare Försäljningschef på bolaget sedan 2016 (född 1964)

Innehav: 114 200 aktier

Peter Bäck har tidigare bland annat varit VD i CS Byggteknik AB.

 

Gaetan Boyer

STYRELSEORDFÖRANDE

Styrelseordförande sedan 2018 (född 1982)

Innehav: 2 093 124 aktier (Evarist AB, närstående familj och eget innehav)

Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads&Park Produkter, två bolag som förvärvades av Gullberg & Jansson under 2016. Gaétan är vice VD och styrelseledamot i Hamberg Förvaltning AB sedan 2020. Gaétan är styrelseordförande i Jungfrusund Skärgårdsstad AB, styrelseledamot i Solporten Fastighets AB och styrelseledamot i Ecoclime AB (publ). Gaétan har en civilingenjörsexamen.

 

Gunilla Månsson

Ekonomichef (tf)

Tf ekonomichef sedan 2017 (född 1967)

Innehav: 1700 aktier

Gunilla har en civilekonomexamen och har en gedigen arbetslivserfarenhet som CFO/ekonomichef inom flertalet verksamheter.

Styrelsens utskott

Utskottens ledamöter och dess ordförande utses vid det konstituerande styrelsemötet för ett år i taget. Utskottens arbete är i huvudsak beredande och rådgivande inom respektive område. Styrelsen kan emellertid delegera beslutsbefogenheter till utskotten i vissa frågor.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen med förslag, rådgivning och beredning i frågor om ersättningsprinciper till VD och andra ledande befattningshavare samt individuell ersättning till VD i enlighet med de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts av årsstämman.

Principerna omfattar bland annat förhållandet mellan fast och eventuell rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning, huvudsakliga villkor för eventuell bonus och incitamentsprogram samt huvudsakliga villkor för övriga förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag. För VD gäller även att styrelsen i sin helhet fastställer ersättning och andra anställningsvillkor.

 

Ersättninsutskottet består av Michael Engström ordförande, och Gaetan Boyer.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har till uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Utskottet ska också hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av revisorns kvalitetskontroll, informera styrelsen om resultatet av revisionen. Utskottet ska vidare granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster.

 

Revisionsutskottet består av Ylwa Karlgren ordförande, och Gaetan Boyer.