VALBEREDNING

Instruktion för valberedning

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Gullberg & Jansson AB (publ) ska valberedningen bestå av tre medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september. Var och en av de största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, eventuella utskotts- och revisionsarvoden samt principer för hur valberedning ska utses inför nästkommande årsstämman.

Gullberg & Janssons valberedning inför årsstämman 2024 utgörs av:

  • Tobias Minde som representant för Evarist AB
  • Lars Lindgren
  • Magnus Vahlquist

Valberedningen har utsett Lars Lindgren till ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under nedan adress eller per email till gaetan.boyer@gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ)
Att: Valberedning
Hortensiagatan 7
256 68 Helsingborg

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

Valberedning protokoll 2023

Gullberg & Jansson (publ)

Valberedning protokoll 2020

Gullberg & Jansson (publ)

Valberedning protokoll 2019

Gullberg & Jansson (publ)

Valberedning protokoll 2018

Gullberg & Jansson (publ)