Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Gullberg & Jansson AB (publ) ska valberedningen bestå av tre medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september. Var och en av de största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2023 fastställts till att bestå av följande:

  • Tobias Minde som representant för Evarist AB
  • Peter Ragnarsson som representant för LMK Industri AB
  • Lars Lindgren

Valberedningen har utsett Lars Lindgren till ordförande av valberedningen.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, eventuella utskotts- och revisionsarvoden samt principer för hur valberedning ska utses inför nästkommande årsstämma.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under nedan adress eller per email till gaetan.boyer@gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ)
Att: Valberedning
Hortensiagatan 7
256 68 Helsingborg

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.

Helsingborg den 2 november, 2022

Gullberg & Jansson AB (publ)

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.