FJÄRDE KVARTALET 2022

 • Nettoomsättning 67,2 MSEK (76,6)
 • Rörelseresultat, EBITDA 2,8 MSEK (11,9)
 • Resultat efter skatt -7,4 MSEK (7,8)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -0,85 SEK (0,89)

JANUARI-DECEMBER 2022

 • Nettoomsättning 381,9 MSEK (368,6)
 • Rörelseresultat, EBITDA 57,6 MSEK (83,5)
 • Resultat efter skatt 28,5 MSEK (62,1)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning 3,27 SEK (7,16)

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

 • Koncernens likvida medel uppgick den 31 december till 49,0 MSEK (97,0)
 • Eget kapital 149,3 MSEK (130,0), varav minoritetsandel 2,3 MSEK (0)
 • Soliditet 46% (45%)

AKTIEDATA

 • Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
 • Per 31 december 2022 uppgick antalet aktier till 8 734 501 st (8 715 844)
 • Periodens högsta aktiekurs var 55,60 SEK ( 2022-10-07) och lägst 32,60 SEK (2022-12-06). Aktiekursen 2022-12-30 var 36,70 SEK
 • Resultat efter skatt per den 31 december 2022 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om 3,27 SEK (7,16)
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 17,09 SEK (14,91)

VD HAR ORDET

Med hänsyn till vår långsiktiga strategi är jag väldigt glad och stolt att vårt affärsområde Professionell Grönyta har motsvarat våra höga förväntningar och visar en tillväxt på 40%.

Den totala omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 67,2 MSEK med ett EBITDA på 2,8 MSEK. Omsättningen för kvartalet var 12% lägre än samma kvartal föregående år. Totalt ackumulerat per 31 december var omsättningstillväxten 4% i jämförelse med föregående år. Inom affärsområdet Professionell Grönyta har vi haft en mycket bra utveckling medan affärsområdet Hem och Utemiljö har påverkats mycket av den ekonomiska utvecklingen.

Affärsområdet Professionell Grönyta har vuxit starkt under 2022 och står nu för 32 % av den totala omsättningen. Under årets sista kvartal sålde vi vår första Alltrec, som är en 100% el-driven gräsklippare / redskapsbärare med stor kapacitet. Alltrec uppmärksammades i SVT som ett fossilfritt alternativ vid snöröjning. Vi ser en fortsatt efterfrågan på våra batteridrivna maskiner och verktyg och idag är 95% av vårt produktsortiment fossilfria produkter. Vi har också under året integrerat Stads&Park Produkter i Nomaco, vilket har skapat driftsfördelar och uppmärksamhet på marknaden.

Vårt resultat efter skatt i koncernen belastas av en större engångspost, på -10,7 MSEK, genom en högre tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Nomaco-bolagen. Denna post är dock inte kassflödespåverkande.

Fortsatt utveckling
I november tillträdde vi Optiheat, som är ett energioptimeringsföretag baserat på en svensk innovation. Företaget utvecklar och tillverkar värmepumpar i fabrikslokaler i Sösdala, Skåne. Med den rådande elkrisen har vi märkt ett stort intresse för Optiheats uppvärmningslösningar som energieffektiviserar både privata bostäder och kommersiella fastigheter. Vi har påbörjat arbetet med strukturförbättring och håller som bäst på att paketera vårt erbjudande.

Inom affärsområdet Hem och Utemiljö har nuvarande konjunkturläge gjort att det finns en osäkerhet kring efterfrågan av nya produkter framåt. Därför satsar vi på att bygga upp en stark serviceorganisation för att kunna supporta och stötta eftermarknaden med service och reparationer på befintiliga installationer.

Efter kvartalets slut tillträdde vi fastigheterna i Åstorp. Vårt nyetablerade service- och installationsbolag har gjort sig hemmastadda i lokalerna och vi kan nu påbörja satsningen inför säsongen 2023. Vi har bland annat påbörjat hantering och logistik av glasfiberpooler och förmontering av pooltak, genom att hantera montering och logistik i egen regi säkerställer vi kvalitén och skapar trygghet för våra återförsäljare och slutkonsumenter.

Under 2022 har vi tagit ett ytterligare steg mot att bli en helhetsleverantör genom att bredda sortiment och utbud inom alla våra varumärken. I samband med höstens poolmässa i Lyon lanserades bland annat kompositglasfiberpooler och cirkulationspumpar under eget varumärke.

Inför framtiden
År 2022 firade Gullberg & Jansson 20 år som bolag och 10 år på börsen. Vi analyserar noggrannt alla signaler vi får och kommer fortsätta att vara proaktiva och agera snabbt.

Den totala efterfrågan för sällanköpsvaror inom Hem och Utemiljö kommer förmodligen vara mer återhållsam. Däremot påverkas inte vårt affärsområde Professionell Grönyta nämnvärt av konjunkturen.

Även in i 2023 fortsätter vi att bygga koncernen med långsiktighet.

Läs rapporten i sin helhet Bokslutskommuniké januari – december 2022

Helsingborg den 22 februari, 2023

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck
Verkställande direktör
För ytterligare information
Peter Bäck, VD
E-post: peter.back@gullbergjansson.se
Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg,
Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se
Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.