I en utmanande marknad inleder Gullberg & Jansson 2022 stabilt

FÖRSTA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättning 98,3 (64,4) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 15,4 (14,6) MSEK*
 • Resultat efter skatt 6,8 (11,3) MSEK**

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

 • Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars till 82,7 (50,6) MSEK
 • Eget kapital 123,1 (79,5) MSEK
 • Soliditet 39% (54%)

AKTIEDATA

 • Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
 • Per 31 mars 2022 uppgick antalet aktier till 8 715 844 (8 584 027) st
 • Aktiekursen var per 6 maj 2022 72,30 kr per aktie
 • Resultat efter skatt per den 31 mars 2022 motsvarar ett resultat per aktie om 0,78 (1,31) SEK
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 14,12 (9,26) SEK
  Första kvartalet präglades av en orolig omvärld. Total omsättning uppgick till 98,3 Mkr och EBITA uppgick till 15,4 Mkr. Totala omsättningstillväxten i förhållande till samma kvartal föregående år var 53%. I omsättningen ingår 23,3 MSEK avseende förvärv som ej fanns med vid samma period förgående år. Exkluderat detta är omsättningsökningen 16%. Det lägre rörelseresultatet i perioden beror på negativa valutaeffekter och höjda inköpspriser. Segmentet grönyta står idag för en betydande del av koncernens totala omsättning och detta segment har historiskt en lägre rörelsemarginal.

  Gullberg & Jansson Service och Installation AB
  I februari månad bildade vi bolaget Gullberg & Jansson Service och Installation AB. Bolaget ska i första hand erbjuda garanti och serviceåtagande till systerbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB. Verksamheten beräknas starta upp i juni månad.

  Överlåtelse av Stads&Park Produkter i Stockholm AB till Nomaco AB
  Vår filosofi är att bolagen i koncernen ska samarbeta när det är fördelaktigt. Nomaco AB tog via en inkråmsaffär över 100% av Stads&Park Produkter i Stockholm AB. Bolagen arbetar idag mot samma marknad och kundsegment men med olika produktportföljer av miljövänliga batteridrivna maskiner och fordon. Med en bredare produktportfölj i ett och samma bolag och mer fokuserade säljinsatser uppnår vi en större synergi och får möjligheten att på ett lönsamt och effektivt sätt knyta till oss fler kunder och öka våra marknadsandelar inom den professionella grönytebranschen.

  Förvärv av Ecta AB
  Under april genomförde vi ett slutgiltigt avtal om att förvärva 70% av Ecta AB. Ecta AB innehar agenturen för holländska Creative Outdoor Products B.V. där OFYR är det största och mest välkända varumärket.

  Omvärlden
  Vi har ingen handel med Ryssland och Ukraina men den pågående konflikten påverkar likväl vår verksamhet. Vi förbereder oss på ett osäkert konjunkturläge med bland annat ökade priser på råmaterial och drivmedel. Detta tillsammans med inflationstakten, valutapåverkan och ränteförändringar kan komma att påverka våra slutkonsumenters investeringsvilja.

  Inför framtiden
  Än så länge är efterfrågan på våra produkter god då intresset av att investera i hem och närmiljö är fortsatt stort. Vi gynnas även av övergången från fossilbränsledrivna maskiner till mer miljövänliga batteridrivna maskiner. Vi kommer fortsätta att arbeta på ett kostnadseffektivt sätt men kan komma att investera i mer personal som ett led i att fortsatt kunna växa. Naturligtvis förblir vi aktiva när det kommer till framtida förvärv men vi är också fortsatt selektiva och värderar nyttan för koncernen och verksamhete

  Läs rapporten i sin helhet Gullberg & Jansson Q1 2022

  Helsingborg den 18 maj, 2022

  Gullberg & Jansson AB (publ)

  Peter Bäck
  Verkställande direktör

  För ytterligare information
  Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

  Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2022.

  Gullberg & Jansson AB (publ)
  Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg,
  Tel: +46 42 311 15 00
  E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se
  Org.nr.: 556690-5989

  Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.