Den varma sommaren har påverkat omsättningen positivt.

Niomånadersperioden januari-september 2018

• Nettoomsättning 85,9 (79,2) MSEK

• Rörelseresultat, EBITA 5,1 (6,3) MSEK*

• Resultat efter skatt 3,5 (4,4) MSEK**

• Resultat per aktie 0,41 (0,51) SEK

• Soliditet 68 (69) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för niomånadersperioden med totalt -0,5 (-0,5) MSEK

Tredje kvartalet 2018

• Nettoomsättning 30,5 (25,6) MSEK

• Rörelseresultat, EBITA 1,7 (2,3) MSEK*

• Resultat efter skatt 1,2 (1,6) MSEK**

• Resultat per aktie 0,14 (0,19) SEK

• Soliditet 68 (69) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för tredje kvartalet med totalt -0,2 (-0,2) MSEK

Väsentliga händelser

• Gullberg & Jansson AB utsåg den 28 juni Peter Bäck som ny VD i Gullberg & Jansson AB (publ) och i Gullberg & Jansson of Sweden AB. Peter Bäck som tidigare varit försäljningschef i Gullberg & Jansson of Sweden AB tillträdde VD tjänsten den 1 juli. Samtidigt lämnade tidigare VD Alex Molvin bolaget.

VD Peter Bäck kommenterar

”Fokus från mitt tillträde har varit ökad lönsamhet och synlighet på marknaden. Under årets första kvartal minskade omsättningen för att under andra kvartalet öka och visa en positiv trend framåt.

Under årets tredje kvartal ökade nettoomsättningen med 19% vilket resulterade i en ackumulerad omsättning på 85,9 (79,2) MSEK.

Rörelseresultatet, EBITA, efter tredje kvartalets avslut blev 5,1 (6,3) MSEK. Det lägre resultatet i jämförelse mot föregående år beror till stor del på en negativ valutapåverkan.

Våra måttbeställda exklusiva pooltak har blivit en framgång på framför allt den svenska marknaden men även standardsortimentet med pooltak i box har ökat under perioden. Även försäljningen av tillbehörsprodukter har fortsatt haft en positiv utveckling under kvartalet. ”

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Peter Bäck är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.

Tredje kvartalet 2018

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 19% och uppgick till 30,5 (25,6) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 1,7 (2,3) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (1,6) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,19) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.

Gullberg & Jansson of Sweden AB

Gullberg & Jansson of Sweden ABs nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 29,4 (24,1) MSEK med ett rörelseresultat på 2,2 (2,7) MSEK.

Till följd av det fina vädret under sommaren ökade omsättningen under tredje kvartalet. Resultatet minskade dock på grund av förändrad produktmix samt på grund av en negativ valutapåverkan.

Stads & Parkprodukter AB

Stads & Parkprodukter ABs nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 1,1 (1,5) MSEK med ett rörelseresultat på -0,6 (-0,3) MSEK. Stads & Parkprodukter AB marknadsför batteridrivna produkter inom den professionella grönytebranschen och har försäljningsmässigt påverkats negativt av det varma och torra vädret. Rörelseresultatet har bortsett från minskad omsättning också påverkats negativt av valutaförändring.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 10,2 (11,0) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,0 (3,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 68 (69) %. Eget kapital uppgick till 34,4 (33,8) MSEK, motsvarande 4,01 (3,94) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 4,8 (5,4) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,3 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande skulder och räntebärande tillgångar, d.v.s. räntebärande nettoskuld, uppgick till 9,9 (11,0) MSEK.

Moderbolaget

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB. Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 1,2 (1,7) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden ABs verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (-0,1) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,8 (2,7) MSEK.

Väsentliga händelser

Gullberg & Jansson AB utsåg den 28 juni Peter Bäck som ny VD i Gullberg & Jansson AB (publ) och i Gullberg & Jansson of Sweden AB. Peter Bäck som tidigare varit försäljningschef i Gullberg & Jansson of Sweden AB tillträdde VD tjänsten den 1 juli. Samtidigt lämnade tidigare VD Alex Molvin bolaget.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

28 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018

21 maj 2019 Delårsrapport januari-mars 2019 och årsstämma

28 augusti 2019 Delårsrapport januari-juni 2019

12 november 2019 Delårsrapport januari-september 2019

27 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson of Sweden AB och Stads & Parkprodukter AB avser att stärka sin ställning inom respektive marknadssegment.

Gullberg & Jansson of Sweden AB och Stads & Parkprodukter AB har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att växa med fokus på lönsamhet, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2018.

Läs rapporten i sin helhet här.

Helsingborg den 31 oktober, 2018

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 70 64 64 663

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter AB inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden AB är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.