Fortsatt stark tillväxt och resultat.

Tredje kvartalet 2021

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 103,3 (53,2) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 23,1 (11,3) MSEK*
 • Resultat efter skatt 15,0 (8,7) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för tredje kvartalet med totalt -3,1 (-0,1) MSEK

Januari – september 2021

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 292,0 (156,3) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 70,7 (31,3) MSEK*
 • Resultat efter skatt 50,2 (23,6) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för januari-september med totalt -5,1 (-0,4) MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Koncernens likvida medel uppgick den 30 september till 88,4 (50,3) MSEK
 • Eget kapital 116,2 (67,0) MSEK
 • Soliditet 48% (67%)

Aktiedata

 • 30 september 2021 uppgick antalet aktier till 8 715 844 (8 584 027) st
 • Resultat efter skatt den 30 september 2021 motsvarar ett resultat per aktie om 5,77 (2,75) MSEK
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 13,33 (7,80) SEK


Väsentliga händelser efter perioden

 • I oktober förstärktes ekonomi och administration i koncernen med en redovisningsekonom.
 • Gullberg & Jansson of Sweden har under hösten anställt en medarbetare till inköp- och logistikavdelningen. Anställningsstart är januari 2022.
 • Stads&Park Produkter genomförde en återförsäljarträff i oktober.

 

VD har ordet

Det tredje kvartalet kännetecknades av en fortsatt stark utveckling för Gullberg & Jansson. Bolagets tre segment fortsätter att utvecklas positivt och i linje med vår strategi, vilket innefattar såväl organisk som förvärvad tillväxt.

Swimmingpool

Under tredje kvartalet ökade Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning med 74 % gentemot tredje kvartalet 2020. På marknaden finns det en stor optimism inför nästa säsong och vi jobbar nu med att förbereda oss för kommande vår och sommar. Arbete med att utveckla vårt produktsortiment fortskrider och vi har redan nu i tidigt skede säkrat upp leveranser inför nästa år. För att möta den ökade efterfrågan har vi under hösten anställt en ny medarbetare till vår inköps- och logistikavdelning, med start i januari.

Vi har under 2021 varit stolta sponsorer till Team Rynkeby Helsingborg, vilket vi kommer att fortsätta med även under 2022. 

Wellness & relax

Nordic Relax of Sweden fortsätter sin utveckling och vi ser en ökad efterfrågan. Vi har genom satsningar på samarbeten i sociala medier nått ut till utvalda kundsegment på marknaden. Under hösten kommer vi att medverka på Bomässan samt på FoMM: Forum on Manual Medicine tillsammans med Sveriges naprapatförbund. Vi fortsätter fokusera på vårt arbete med att bygga upp varumärket och ett återförsäljarnätverk.

Grönyta

I vårt segment inom den professionella grönytebranschen, där Stads&Park Produkter och Nomaco Nordic ingår har vi under hösten lagt en långsiktig strategi för hur bolagen ska samarbeta och dra nytta av varandras kunskap och kompetens. Vi fortsätter att utveckla vårt sortiment och våra produkter i syfte att skapa miljövänliga och effektiva produkter för kommersiellt bruk. För att möta marknaden har vi under hösten anställt en ny säljare. 

Inför framtiden

Vi tror på ett fortsatt intresse för miljövänliga och effektiva produkter för både privat och kommersiellt bruk samt en fortsatt trend med investeringar i hemmet. Fortsatt brist på råmaterial, höjda inköpspriser och dyra frakter kommer att bli en utmaning under en längre tid. Sammantaget tror vi på en fortsatt positiv utveckling för våra samtliga tre segment.

Gullberg & Jansson AB fick under hösten den stora äran att bli ett av Sveriges Gasellföretag 2021, en utmärkelse som vi är väldigt glada och stolta över.

 Helsingborg, november 2021

Peter Bäck

VD och koncernchef


Gullberg & Jansson koncernen i korthet

Gullberg & Jansson utvecklar, marknadsför och distribuerar miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool- samt relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag som är aktiva på den nordiska marknaden. Koncernen har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

 • Vi tror på långsiktiga affärsrelationer. Den kompetens och det engagemang som genomsyrar bolaget skapar trygghet och förtroende.
 • Vi ska tillsammans med våra kunder utveckla nya koncept, produkter och lösningar.
 • Vi ska genom marknadsföring stärka vårt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för oss och våra partners.

Vi står för kvalitet – Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vi tänker alltid på design, hållbarhet och innovation. Eftersom kvalitet är centralt för oss kan vi även erbjuda fördelaktiga garantier.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Vi tror på nära och långsiktiga relationer. Tillsammans med våra samarbetspartners, som tillverkare och kunder, utvecklar vi nya koncept och lösningar, där ekonomi, miljöpåverkan och goodwill alltid står i fokus.

Vi står för service – Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst service till våra återförsäljare. Vår organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Tredje kvartalet 2021

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 103,3 (53,2) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA, på 23,1 (11,3) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 15,0 (8,7) MSEK och resultat per aktie uppgick till 1,72 (1,01) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -3,1 (-0,1) MSEK.

Den högre omsättningen under tredje kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade organiskt med 66% under tredje kvartalet.

Gullberg & Jansson of Sweden

Nettoomsättningen i Gullberg & Jansson of Sweden för tredje kvartalet uppgick till 89,6 (51,4) MSEK med ett rörelseresultat på 22,4 (11,6) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 74%.

Stads&Park Produkter

Nettoomsättning i Stads&Park Produkter för tredje kvartalet uppgick till 1,9 (1,8) MSEK med ett rörelseresultat på -0,2 (0,0) MSEK.

Nordic Relax of Sweden

Nettoomsättning i Nordic Relax of Sweden under tredje kvartalet uppgår till 0,2 (0,0) MSEK. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till -0,1 (-0,3) MSEK.

Nomaco Nordic

Nomaco Nordic AB är ett helägt bolag av Gullberg & Jansson AB (publ). Detta bolag äger i sin tur 51% av Nomaco (Nomaco Sverige AB, Nomaco Danmark A/S och Nomaco Norge AS) som förvärvades 7 maj 2021. Då Gullberg & Jansson genom optionsavtal har som avsikt att förvärva resterande 49% av aktierna från Q1 2026 redovisas förvärvet redan nu med full goodwill. Förvärvsanalysen är preliminär och kan komma att justeras de närmaste månaderna allt eftersom all information och alla underlag genomlyses.

Den till koncernen bidragande nettoomsättning i Nomaco uppgår under tredje kvartalet till 15,1 (0,0) MSEK. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 1,2 (0,0) MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 88,4 (50,3) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,5 (0,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 48 (67)%. Eget kapital uppgick till 116,2 (67,0) MSEK, motsvarande 13,33 (7,80) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 56,4 (2,9) MSEK.

Moderbolaget – Gullberg & Jansson AB (publ)                                                                

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 1,6 (1,7) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,3 (15,8) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 3 (3) medarbetare.

Utformningen av delårsrapporten

 Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information 

9 november 2021            Delårsrapport januari – september 2021

23 februari 2022              Bokslutskommuniké 2021

Framtidsutsikter  

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2021.

Gullberg & Jansson of Sweden avser att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter som får din pool att prestera i form av säkerhet, värme, rening och vattenkemi.

Stads&Park Produkter och Nomaco Nordic avser att gemensamt stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden inom såväl Sverige som Norden.

Nordic Relax of Sweden avser att stärka sitt varumärke och nå ut på marknaden med sin huvudprodukt infraröd bastu.

Helsingborg den 9 november, 2021

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november  2021.

 Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00

E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Läs rapporten i sin helhet  Gullberg Jansson (publ) delårsrapport januari-september 2021