TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättning 54,8 MSEK (67,6)
 • EBITDA -0,6 MSEK (6,6)
 • Rörelseresultat -25,9 MSEK (5,5)
 • Resultat efter skatt -14,0 MSEK (3,4)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -1,60 SEK (0,40)

JANUARI-SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättning 202,2 MSEK (314,7)
 • EBITDA 3,0 MSEK (54,9)
 • Rörelseresultat -25,5 MSEK (51,9)
 • Resultat efter skatt -16,7 MSEK (35,9)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning -1,91 SEK (4,12)

 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

 • Koncernens likvida medel uppgick den 30 september till 30,6 MSEK (97,3)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital per 30 september 30,6 MSEK (21,4)
 • Eget kapital 132,6 MSEK (154,9), varav minoritetsandel 1,1 MSEK (1,7)
 • Soliditet 51% (49%)

AKTIEDATA

 • Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
 • Per 30 september 2023 uppgick antalet aktier till 8 734 501 st (8 715 844)
 • Periodens högsta aktiekurs var 26,20 SEK ( 2023-08-03) och lägst 17,00 SEK (2023-09-29). Aktiekursen 2023-09-29 var 17,00 SEK
 • Resultat efter skatt per den 30 september 2023 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om -1,91 SEK (4,12)
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 15,18 SEK (17,57)

 

KORT OM GULLBERG & JANSSON

Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingborg. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

 

VD HAR ORDET

 

ETT KVARTAL MED FÖRBÄTTRAT KASSAFLÖDE

I den utmanande tid vi befinner oss i, där efterfrågan av kapitalvaror är lägre, arbetar vi varje dag med att balansera kort- och långsiktiga prioriteringar samt arbeta nära våra kunder.

 

Koncernens omsättning för kvartalet uppgår till 55 MSEK, vilket är en minskning med 19% mot motsvarande period föregående år. Ackumulerat har vi tappat 36%. Vår försäljning inom Hem och Utemiljö har fortsatt minska beroende på den minskade efterfrågan av sällanköpsvaror medan försäljningen inom Professionell Grönyta ligger på en mer acceptabel nivå, även om vi även här ser en viss avvaktan.

Att möta efterfrågan och säkerställa kontinuitet i kundleveranser var något vi prioriterade under 2022, vilket innebar en uppbyggnad av koncernens lagernivåer. Med hänsyn till marknadens avvaktan i samband med den konjunktur vi gick in i ligger vi nu med höga lagernivåer. Det är inga produkter som riskerar att bli gamla men samtidigt binder det kapital. Därför arbetar vi aktivt med att sänka lagernivåerna. Under kvartalet har arbetet med lagret inneburit att vi förbättrat vårt kassaflöde. Kassaflödet för den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital uppgick för kvartalet till 14,8 MSEK mot 2,5 MSEK samma period föregående år. Då vår kapitalbindning i lager fortfarande är hög förväntas arbetet med att sänka lagernivåerna ytterligare ge god effekt på kassaflödet även framåt.

 

UTMANANDE MARKNAD INOM HEM OCH UTEMILJÖ

När jag diskuterar med kollegor från andra länder i Europa får jag intrycket av att vi har det tuffare här i Sverige, särskilt när det gäller försäljning av sällanköpsvaror. Vi har inom affärsområdet det senaste året gjort större satsningar med bland annat lanseringen av varumärket Växthusbolaget och uppbyggnaden av vår serviceorganisation. Samtidigt är vi noga att använda alla resurser vi har på rätt sätt och följa kostnaderna.

Inom affärsområdet Hem och Utemiljö redovisar vi också Optiheat. Detta är ett produktområde som ligger helt rätt i tiden med tanke på miljö, klimat och energi. Vi investerar stort i detta med både personal och utveckling av produkter. Optiheats energisystem är väldigt unikt med många fördelar och kan användas inom flera olika tillämpningsområden. Ett exempel är vår nyligen avslutade installation på SALK tennishall i Stockholm, där avfuktning och torkning av deras garage var i fokus.

Vi har valt att inte börja marknadsföra Optiheat i någon större utsträckning förrän vi har slutfört utvecklingen av organisationen och fått alla nyckelspelare på plats. Trots detta får vi allt fler förfrågningar från kunder som visar intresse för vårt unika energisystem. Vi är på rätt väg och det känns som att 2024 kan bli ett riktigt spännande år ur detta produktområdets perspektiv.

 

VÄXANDE INTRESSE FÖR VÅRT PRODUKTSORTIMENT INOM PROFESSIONELL GRÖNYTA

Vi har haft en avvaktande marknad under året. Historiskt sätt har fjärde kvartalet varit ett starkt kvartal inom Professionell Grönyta då kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och fastighetsbolag gjort större investeringar mot slutet av året, men i år märker vi en försiktigare hållning.

I Norge har vi under hela året haft en god försäljning. Norge som land ligger i framkant i migrering från fossila bränslen, vilket gynnar oss med tanke på den produktportfölj vi har idag.

Med de nya produkter som vi under 2023 tagit fram går vi ett spännande 2024 till mötes för att tillsammans med kunderna arbeta för en minskad miljöpåverkan. Detta är en förväntan vi har med tanke på det intresse av våra produkter som visats när vi varit ute på demonstrationer och mässor.

 

FRAMTIDEN

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -25,9 MSEK. I detta ingår en nedskrivning av goodwillvärdet med 23,6 MSEK hänförbart till förvärvet av Nomacobolagen 2021. Nedskrivningen orsakas av såväl förändrad diskonteringsränta som en försiktigare tro på framtiden gällande utvecklingen av Nomacobolagen. Med anknytning till denna nedskrivning förändras även optionsskulden med en positiv effekt på resultatet före skatt med ca 12 MSEK. Resultatet före skatt uppgår för kvartalet till -14,8 MSEK och ackumulerat för året -15,9 MSEK. Varken nedskrivningen av goodwillvärdet eller förändringen av optionsskulden påverkar kassaflödet.

Vi fortsätter att utmana den kostnadsmassa vi har i förhållande till den minskade försäljningen, genom att dagligen utmana varje kostnad samtidigt som vi balanserar investeringen för framtiden. Vi har under året arbetat med att fusionera flera dotterbolag för att skapa synergier. Fusionerna beräknas vara helt klara vid utgången av 2023.

Under 2023 har omstruktureringar i personalstyrkan gjorts vilket innebär att personalstyrkan minskat med 20% inom delar av affärsområdet Hem och Utemiljö. Denna kostnadsminskning möts delvis av den investering som vi gjort gällande nyrekryteringar inom Optiheat. Vi arbetar med både leverantörer och kunder för att bredda och förbättra vårt sortiment inför 2024 och ge en bra produktmix med bättre täckningsgrader. Vi är långsiktiga och strävar efter kontinuitet och fortsätter att arbeta mot vårt långsiktiga mål om tillväxt med lönsamhet.

Läs rapporten i sin helhet

Helsingborg den 23 november, 2023
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2023. 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.