TREDJE KVARTALET 2022

• Nettoomsättning 67,6 MSEK (103,3)
• Rörelseresultat, EBITDA 6,6 MSEK (23,8)
• Resultat efter skatt 3,4 MSEK (18,0)

JANUARI – SEPTEMBER 2022

• Nettoomsättning 314,7 MSEK (292,0)
• Rörelseresultat, EBITDA 54,9 MSEK (71,6)
• Resultat efter skatt 35,9 MSEK (54,3)

Detta är första rapporten som upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, med övergångsdatum 1 januari 2021). Övergången har skett i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas och beskrivs mer i detalj i noten ”Övergång till IFRS” nedan. Koncernens fullständiga redovisningsprinciper redogörs också för nedan liksom övergångstabeller där effekterna av övergången till IFRS redovisas.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

• Koncernens likvida medel uppgick den 30 september till 97,3 MSEK (88,4)
• Eget kapital 154,9 MSEK (120,2), varav minoritetsandel 1,7 MSEK (0)
• Soliditet 49% (47%)

AKTIEDATA

• Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
• Per 30 september 2022 uppgick antalet aktier till 8 715 844 st (8 715 844)
• Periodens högsta aktiekurs var 59,00 SEK ( 2022-09-12) och lägst 43,25 SEK (2022-07-11). Aktiekursen 2022-09-30 var 53,10 SEK
• Resultat efter skatt per den 30 september 2022 motsvarar ett resultat per aktie (före och efter utspädning) om 4,12 SEK (6,27)
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 17,57 SEK (13,80)

KORT OM GULLBERG & JANSSON
Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom grönyte-, hem- och utemiljö samt energioptimering. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Huvudkontoret för koncernen finns i Helsingborg. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

VD HAR ORDET

”Trots rådande omvärldsfaktorer och lägre vinstmarginal har vi förutsättningar att fortsätta utveckla koncernen i positiv riktning enligt vår långsiktiga strategi.”

Kvartal med satsningar och investeringar
Den totala omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 67,6 MSEK med ett EBITDA på 6,6 MSEK. Omsättningen för kvartalet var
35% lägre än samma kvartal föregående år. Totalt ackumulerat per siste september är omsättningstillväxten 8% i jämförelse med
föregående år. Vår tillväxtstrategi löper på och vi håller linjen även om omvärlden just nu är osäker och orolig med stor försiktighet i
marknaden som följd.

Täckningsgraden för perioden ligger några procentenheter under täckningsgraden föregående år. Detta
har sin orsak i produktsammansättningen och högre inköpspriser både utifrån råvarumaterialpriser och valutaeffekt.
Även vår vinstmarginal har sjunkit men ligger ackumulerat över vårt mål. Orsaken till en sjunkande vinstmarginal är,
förutom ovanstående, även de planerade investeringarna i nya produkter som genomförts, ny personal och satsningen
med Gullberg & Jansson Service och Installation.

Fortsatt utveckling
Vi har under året vuxit både organiskt och med förvärv och därmed breddat och utvecklat vårt sortiment för att göra oss
mindre sårbara och konjunkturkänsliga. Efter kvartalets utgång tecknade vi ett avtal om att förvärva 80% i Optiheat AB.
Optiheat är ett energioptimeringsföretag som arbetar med utveckling och tillverkning av bland annat värmepumpar och lösningar
för energieffektivisering till både nya och befintliga installationer. Inom bolaget finns en stor kunskap och kompetens kring området.

Vi ser redan nu ett stort intresse för Optiheats energisystem som sänker energiförbrukningen och därmed kostnaderna. En stor del av prissättningen på både kommersiella och privata fastigheter utgår idag från vilket energibehov de har och med Optiheats
system kommer vi att indirekt kunna öka fastigheternas kommersiella värde. Tillträdet till Optiheat kommer att ske den
11 november men redan nu är dialogen igång hur vi ska arbeta med produkterna och få detta bolag att växa utifrån den stora
potential det har.

Sammanslagningen av Stads&Park Produkters och Nomacos verksamheter har bidragit till stora synergier och segmentet
Professionell Grönyta utgör nu ca 27% av omsättningen i koncernen. Detta affärsområde är inte konjunkturkänsligt på
samma sätt som vårt andra affärsområde som vänder sig framför allt till den privata marknaden.

Som ett led i satsningen på våra nya bolag har vi efter noggrann ekonomisk analys förvärvat en fastighet i Åstorp. Avsikten är
att bedriva egen verksamhet i fastigheten och lokalerna kommer i huvudsak att nyttjas av Gullberg & Jansson Service och
Installation samt Gullberg & Jansson Hem och Trädgård.

Inför framtiden
Just nu har vi ett osäkert konjunkturläge med hög inflation, valuta- och ränteförändringar. Osäkerheten innebär att vi just nu ser en försiktighet gällande efterfrågan på vissa produktgrupper och inom vissa kundsegment. Detta gör det än mer viktigt att vi fortsätter vårt arbete med
god kostnadskontroll, utveckling av vår affär och hela tiden arbeta med att ha lönsamhet i fokus tillsammans med en balanserad och attraktiv produktportfölj. Våra engagerade och lojala medarbetare är en styrka för oss i en omtumlande och orolig värld.

Helsingborg den 8 november, 2022
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022. 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte, energioptimering samt hem- och utemiljö. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Läs rapporten i sin helhet Gullberg & Jansson Q3