Stark tillväxt och resultat.

Fjärde kvartalet 2021

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 76,6 (34,2) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 11,1 (4,9) MSEK*
 • Resultat efter skatt 0,4 (3,8) MSEK**
 • Resultat per aktie 0,05 (0,45)

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före avskrivning av goodwill

** Avskrivning av goodwill har påverkat resultatet efter skatt med totalt -7,3 (-0,1) MSEK

Januari – december 2021

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 368,6 (190,4) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 81,8 (36,2) MSEK*
 • Resultat efter skatt 50,7 (27,5) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före avskrivning av goodwill

** Avskrivning av goodwill har påverkat resultatet efter skatt med totalt -12,5 (-0,5) MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Koncernens likvida medel uppgick den 31 december 2021 till 97,0 (53,2) MSEK
 • Eget kapital 118,6 (68,2) MSEK
 • Soliditet 45 (70) %

Aktiedata

 • 31 december 2021 uppgick antalet aktier till 8 715 844 (8 584 027) st
 • Resultat efter skatt den 31 december 2021 motsvarar ett resultat per aktie om 5,82 (3,20) MSEK
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 13,61 (7,95) SEK
 • Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021

Väsentliga händelser under oktober – december 2021

Inga väsentliga händelser inträffade under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Arbetet med att övergå från K3 till IFRS har påbörjats. Första kvartalsrapport som upprättas enligt IFRS blir Q1 2022.
 • I februari bildades ett dotterbolag till Gullberg & Jansson AB (publ). Detta bolag ska bygga upp en serviceorganisation som i första hand ska hantera service- och garantiärenden i koncernbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB och Nordic Relax of Sweden AB.

VD har ordet

2021 har varit ett starkt år för Gullberg & Jansson-koncernen. Bolaget har utvecklats positivt och i linje med vår strategi, vilket innefattat såväl organisk som förvärvad tillväxt.

Koncernens tre segment

Swimmingpool

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för fjärde kvartalet visar en ökning om 50% gentemot fjärde kvartalet 2020. Ökningen beror på att vi fortsätter ta marknadsandelar genom breddat sortiment, effektiv lagerhållning och en starkt serviceinriktad organisation.

Resultatutveckling och kassaflödet har varit starkt under året och leveranser och orderingång är fortsatt god för merparten av bolagets produkter.

För att bibehålla vår höga servicegrad och för att möta den större efterfrågan av våra produkter har vi under året stärkt upp med flera nya medarbetare inom såväl sälj som administration. Vår höga servicenivå har varit en stor konkurrensfördel för oss under pandemin. Vi kunde tidigt i säsongen säkra upp en betydande del av våra leveranser.

Likt tidigare år har vi under 2021 valt att gå in i Team Rynkeby som Guldsponsor. I november genomförde vi kampanjen ”Blå November” för Mustaschkampen.

Wellness & Relax

I slutet av april lanserades varumärket Nordic Relax of Sweden. Genom satsningarna på samarbeten i sociala medier har vi nått ut till utvalda kundsegment på marknaden. Under året har vi medverkat på mässor i syfte att bygga upp varumärket och ett återförsäljarnätverk. Nordic Relax har tagit fram en infraröd bastu där den bästa tekniken kombineras med en produktdesign anpassad för den nordiska marknaden.

Grönyta

I april förvärvade Gullberg & Jansson 51 % av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS via vårt nystartade helägda bolag Nomaco Nordic AB. Nomacobolagen är Nordens ledande leverantör av miljövänliga, batteridrivna elfordon för transporter av lättare gods. Genom förvärvet stärker vi vårt sortiment inom den professionella grönytebranschen, där även Stads&Park Produkter verkar.

Sedan förvärvet har vi även erhållit agenturerna för AllTrec, batteridrivna gräsklippare, och Oeliatec, miljövänlig ogräsbekämpning, i Norden.

Effekter av Covid-19

Hemestertrenden har förstärkts på grund av pandemin och en stor del av framför allt swimmingpoolsegmentets tillväxt har gynnats av detta. Gällande de andra två segmenten ser vi att dessa verksamheters marknads- och kundsegment endast påverkats negativt i mindre omfattning.

Inför framtiden

Efterfrågan på våra produkter är fortsatt hög och vi gynnas av ett ökat intresse för miljövänliga och effektiva produkter för både privat och kommersiellt bruk. Vi kommer att fortsätta arbeta på ett kostnadseffektivt sätt men kan komma att investera i mer personal som ett led i att kunna fortsätta växa och följa vår framtagna strategi. Utmaningen för en längre tid framåt tror vi kommer att vara fortsatt brist på råmaterial, höjda inköpspriser och dyra frakter. Det innebär att samarbetet med våra leverantörer och återförsäljare blir allt viktigare.

Jag är mycket stolt över våra medarbetare som med kunskap och stort engagemang bidragit till den positiva utveckling Gullberg & Jansson-koncernen har haft under 2021.

Helsingborg, februari 2022

Peter Bäck

VD och koncernchef

Gullberg & Jansson koncernen i korthet

Gullberg & Jansson har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool- samt relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag som är aktiva på den nordiska marknaden. Koncernen har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

 • Vi tror på långsiktiga affärsrelationer. Den kompetens och det engagemang som genomsyrar bolaget skapar trygghet och förtroende.
 • Vi ska tillsammans med våra kunder utveckla nya koncept, produkter och lösningar.
 • Vi ska genom marknadsföring stärka vårt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för oss och våra partners.

Vi står för kvalitet – Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vi tänker alltid på design, hållbarhet och innovation. Eftersom kvalitet är centralt för oss kan vi även erbjuda fördelaktiga garantier.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Vi tror på nära och långsiktiga relationer. Tillsammans med våra samarbetspartners, som tillverkare och kunder, utvecklar vi nya koncept och lösningar, där ekonomi, miljöpåverkan och goodwill alltid står i fokus.

Vi står för service – Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst service till våra återförsäljare. Vår organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Gullberg & Jansson-koncernen helår 2021

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för 2021 uppgick till 368,6 (190,4) MSEK, vilket var en ökning med 94 %, jämfört med föregående år, med ett rörelseresultat, EBITA på 81,8 (36,2) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 50,7 (27,5) MSEK och resultat per aktie uppgick till 5,82 (3,20) SEK. Avskrivningar av goodwill uppgick till -12,5 (-0,5) MSEK.

Vid förvärvet av Nomaco den 7 maj 2021 erhölls 51 % av aktierna. Genom optionsavtal har koncernen som avsikt att förvärva resterande 49 % av aktierna per Q1 2027. Redan nu redovisas förvärvet med full goodwill. Det totala förvärvsvärdet för aktierna, inklusive optionsavtalet, uppgår till ca 105,4 MSEK och detta baseras på prognoser gjorda för perioden 2022-2026. Goodwillvärdet uppgår till 91,4 MSEK och enligt redovisningsreglerna i K3 skrivs detta värde av på 5 år, vilket innebär att årets koncernresultat belastas med ca 11,9 MSEK. I koncernens resultat har resultatet från Nomacobolagen från förvärvsdatum bidragit med 4,6 MSEK.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 97,0 (53,2) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,0 (0,5) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 43,7 (29,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 45 (70) %. Eget kapital uppgick till 118,6 (68,2) MSEK, motsvarande 13,61 (7,95) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 81,7 (2,8) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 87,4 (0) MSEK, vilket hänför sig till förvärvet av Nomaco. Nettot av räntebärande tillgångar och räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick till 9,6 (53,2) MSEK.

Gullberg & Jansson-koncernen fjärde kvartalet 2021

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 76,6 (34,2) MSEK, vilket var en ökning med 124 %. Rörelseresultatet, EBITA för fjärde kvartalet uppgick till 11,1 (4,9) MSEK. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 0,4 (3,8) MSEK.

I fjärde kvartalet har förvärvsanalysen avseende förvärvet av Nomacobolagen uppdaterats. Tidigare siffror i lämnade delårsrapporter har justerats allteftersom samtliga underlag och avtal analyserats. Detta har gett effekter på fjärde kvartalets utfall. Förvärvsanalysen är preliminär.

Nettoomsättningen och rörelseresultatet för fjärde kvartalet visar på en stark tillväxt. Fjärde kvartalets nettoomsättning ökade organiskt med 53 % i jämförelse med fjärde kvartalet föregående år.

Gullberg & Jansson of Sweden AB

Gullberg & Jansson of Sweden ABs nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 48,2 (32,1) MSEK med ett rörelseresultat på 8,4 (5,3) MSEK.

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolaget marknadsför också andra typer av miljösmarta poolprodukter inom säkerhet, värme och rening. Visionen är att skapa glädje, hälsa och avkoppling med fokus på miljösmarta lösningar.

Stads&Park Produkter i Stockholm AB

Stads&Park Produkter i Stockholm ABs nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 3,0 (2,0) MSEK med ett rörelseresultat på 0,0 (0,1).

Stads&Park erbjuder en mängd innovativa lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs.

Marknadsföring sker av miljövänliga, batteridrivna och handhållna grönyte- maskiner som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer. Bolagets nischade produkter höjer säkerheten och förbättrar arbetsmiljön för användaren. Visionen är att bidra till en bättre arbetsmiljö för alla grönyteproffs med fokus på högkvalitativa produkter

Nordic Relax of Sweden AB

Nordic Relax of Sweden ABs nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 0,7 (0,0)  MSEK med ett rörelseresultat på -0,5 (-0,6).

Nordic Relax of Sweden erbjuder väldesignade, hållbara och innovativa relax- och wellnessprodukter för en medveten livsstil. Visionen är att skapa hälsosamma och avkopplande oaser för människan att längta till.

Nomaco Nordic AB

Nomaco Nordic AB är ett helägt bolag av Gullberg & Jansson AB (publ). Detta bolag äger i sin tur 51% av Nomaco (Nomaco AB, Nomaco Danmark A/S och Nomaco Norge AS) som förvärvades 7 maj 2021.

Den till koncernen bidragande nettoomsättningen i Nomaco uppgår under fjärde kvartalet till 24,4 (0,0) MSEK. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgår till 3,9 (0,0) MSEK. Sedan förvärvstillfället bidrar Nomaco med en omsättning på 46,6 MSEK och ett rörelseresultat på 7,3 MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 97,0 (53,2) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,0 (0,5) MSEK. Skulderna uppgår vid periodens utgång till 87,4 (0,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 45 (70)%. Eget kapital uppgick till 118,6 (68,2) MSEK, motsvarande 13,61 (7,95) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 81,7 (2,8) MSEK.

Moderbolaget – Gullberg & Jansson AB (publ)                                                                

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 2,0 (1,8) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,8 (0,6) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 3 (3) medarbetare.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 1,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021 (1,00 SEK per aktie år 2020).

Gullberg & Jansson ABs utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt, över en konjunkturcykel, ska uppgå till cirka 30 % av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.

Valberedning

Gullberg & Jansson ABs valberedning består av Lars Lindgren, Gaetan Boyer (Evarist AB) och Peter Ragnarsson (LMK Ventures AB). Lars Lindgren är ordförande och sammankallande. Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning kan lämnas skriftligen till adress: Gullberg & Jansson AB, Att. Peter Bäck, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, eller via e-mail till peter.back@gullbergjansson.se eller per telefon 042-311 15 00.

Årsredovisning och årsstämma

Årsredovisningen kommer att publiceras den 4 maj och finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.goj.se, samt kan beställas från Gullberg & Jansson,

Tel: +46 42 311 15 00 eller e-post: info@goj.se

Årsstämma äger rum onsdagen den 18 maj kl. 14.00-16.00. Kallelse med information kring deltagande skickas enligt kallelsetid i bolagsordningen.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

23 februari 2022              Bokslutskommuniké 2021

18 maj 2022                     Delårsrapport januari – mars 2022 och årsstämma

17 augusti 2022               Delårsrapport januari – juni 2022

8 november 2022            Delårsrapport januari – september 2022

22 februari 2023              Bokslutskommuniké 2022

Framtidsutsikter

Segmentet swimmingpool har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Segmentet grönyta har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden både i Sverige och i Norden. Segmentet wellness & relax har som strategi att stärka sitt varumärke ytterligare på marknaden.

Vårt nystartade bolag inom service kommer att stärka koncernens segment med att upprätthålla en hög service och kvalité på eftermarknaden.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2022.

Helsingborg den 23 februari, 2022

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,  Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@goj.se, Hemsida: www.goj.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Verksam- heten bedrivs i tre segment: Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimming- poolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB  och Nomacobolagen inom professionella grönytebranschen samt Nordic Relax of Sweden AB inom relax- och wellnessbranschen. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.

Läs rapporten i sin helhet här Gullberg Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2021