ANDRA KVARTALET 2022

• Nettoomsättning 148,8 MSEK (124,3)
• Rörelseresultat, EBITDA 31,4 MSEK (33,2)
• Resultat efter skatt 18,9 MSEK (24,0)*

FÖRSTA HALVÅRET 2022

• Nettoomsättning 247,1 MSEK (188,7)
• Rörelseresultat, EBITDA 47,0 MSEK (47,9)
• Resultat efter skatt 25,6 MSEK (35,3)*

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
• Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni till 96,8 MSEK (70,3)
• Eget kapital 128,9 (101,1) MSEK, varav minoritetsandel 1,7 MSEK (0)
• Soliditet 41% (42%)

AKTIEDATA
• Gullberg & Janssons aktie är noterad på Spotlight Next med kortnamnet GJAB
• Per 30 juni 2022 uppgick antalet aktier till 8 715 844 st (8 715 844)
• Periodens högsta aktiekurs var 80,00 SEK ( 2022-04-01) och lägst 45,00 SEK (2022-06-30).
Aktiekursen 2022-06-30 var 45,00 SEK
• Resultat efter skatt per den 30 juni 2022 motsvarar ett resultat per aktie om 2,94 SEK (4,05)
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 14,98 SEK (11,60)

** Avskrivningar av goodwill har påverkat resultatet efter skatt med totalt -4,7 MSEK (-1,9) för april-juni och -9,4 MSEK (-2,0) för halvåret
I samband med övergången till IFRS kommer avskrivningarna att återföras

KORT OM GULLBERG & JANSSON

Gullberg & Jansson har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns inom hem- och utemiljö, relax- och wellness samt redskap och elfordon för professionella grönytor. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

STRATEGISK INRIKTNING
• Gullberg & Jansson ska genom den kompetens och engagemang som genomsyrar verksamheten skapa trygghet och förtroende hos partners och kunder på den nordiska marknaden.
• Gullberg & Jansson ska tillsammans med leverantörer och partners utveckla nya koncept, klimatsmarta produkter och lösningar där design,
kvalitet, innovation och ekonomi alltid står i fokus.
• Gullberg & Jansson ska genom aktiv marknadsföring stärka sitt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för partners och kunder.
• Gullberg & Jansson ska ha en lönsam tillväxt både organiskt och via företagsförvärv.

FINANSIELLA MÅL
• Gullberg & Jansson ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 10%.
• Gullberg & Jansson ska ha en vinstmarginal på minst 10%.
• Gullberg & Janssons utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av koncernens konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.

VD HAR ORDET

”Vår bästa kvartalsförsäljning hittills”

Total omsättning för andra kvartalet uppgick till 148,8 MSEK med ett EBITDA på 31,4 MSEK. Omsättningstillväxten i förhållande till samma kvartal föregående år var 20% varav 7% organiskt. Totalt för
halvåret är omsättnings-tillväxten 31% i jämförelse med föregående år. Vår tillväxtstrategi löper på som planerat och vi levererar vårt bästa försäljningsresultat någonsin trots en mycket tuff omvärld. Våra olika vinstmarginaler har sjunkit något men ligger över våra finansiella mål. En del av orsakerna kring lägre vinstmaginaler är genomförda planerade investeringar i nya produkter och nytt upplägg kring installation och service. Under kvartalet har antalet anställda utökats med sju personer.
Vårt kvartalsresultat tillika halvårsresultat tyngs av stora avskrivningar av goodwill hänförliga till förvärv under 2021 (4,7 MSEK respektive 9,4 MSEK). Vid övergången till IFRS kommer dessa avskrivningar att återföras även retroaktivt.

Fortsatt utveckling
I en orolig värld med ett osäkert konjunkturläge blir hälsa, avkoppling och välbefinnande ännu viktigare. Vi
fortsätter att bygga och utveckla vårt erbjudande inom hem- och utemiljö och investerar i ett större produktsortiment med nya varumärken. Sedan 2 maj 2022 är Ecta AB med varumärket OFYR en del av koncernen. OFYR erbjuder ett nytt spännande koncept för matlagning utomhus. Produkterna består av högkvalitativa och specialdesignade enheter för matlagning och grillning.
Vidare har vi efter kvartalets utgång lanserat Växthusbolaget.se. Här kommer vi att marknadsföra växthus, för både odling och umgänge, direkt till konsument via webshopp i egen regi. I samband med lanseringen bytte vi namn på dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB till Gullberg & Jansson Hem och Trädgård AB. Namnbytet är en del i vår långsiktiga strategi för att bredda sortimentet inom hem- och trädgårdssegmentet. Varumärket Nordic Relax kommer finnas kvar och ska enligt plan fortsätta marknadsföra infraröda bastus.

Välpositionerat inför framtiden
Gräs, träd, buskar och ogräs kommer fortsätta att växa. Med våra satsingar på enbart batteridrivna produkter
går vi i det första ledet inom det professionella grönytesegmentet. Vi ser en ökad efterfrågan på produkter med en miljöanpassad profil. Ett fint exempel på detta är våra nya maskiner från Oeliatec, som används för miljövänlig ogräsbekämpning baserad på hetvattenmetod utan några kemikalier. Dessa maskiner har haft en stor ökning i efterfrågan under kvartalet.

Stärkt marknadsposition
Som ett led i satsningen på nya produkter och service har vi valt att investera i ett nytt bolag. Via vårt nystartade bolag Gullberg & Jansson Service och Installation säkerställer vi kvalitet och service i hela leveranskedjan. Vi blir en unik och attraktiv partner genom att erbjuda bekymmerfritt ägande inom samtliga affärsområden.

Slutligen, vi har ingen handel med Ryssland och Ukraina, men den pågående konflikten påverkar delvis vår verksamhet. Vi ser ökade priser på råmaterial och drivmedel. Och detta tillsammans med ett osäkert konjunkturläge med hög inflation, valuta och ränteförändringar kan komma att påverka vår verksamhet på både kort och lång sikt. Detta gör det än mer viktigt att vi fortsätter vårt arbete med god kostnadskontroll, utveckling av vår affär och hela tiden arbeta med att hela tiden långsiktigt ha lönsamhet i fokus.

Helsingborg, augusti 2022
Peter Bäck
VD och koncernchef

Läs rapporten i sin helhet: Gullberg & Jansson Q2 2022

Helsingborg den 17 augusti, 2022
Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör
För ytterligare information
Peter Bäck, VD
E-post: peter.back@gullbergjansson.se
Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg,
Tel: +46 42 311 15 00
E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se
Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har som affärsidé att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom professionell grönytebranschen samt branschen för hem- och utemiljö. Verksamheten bedrivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.