Gullberg & Jansson AB, listade på Spotlight Next, har tecknat ett slutgiltigt Aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 20,4% av Nomaco Norge AS. Den 20 april 2020 förvärvade Gullberg & Jansson AB 51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS samt initialt 30,6% av Nomaco Norge AS. Efter transaktionen kommer Gullberg & Jansson AB att äga 51% i Nomaco Norge AS. Nomaco-bolagen är verksamma inom den nordiska grönytebranschen. Nomaco Norge AS har en omsättning under räkenskapsåret 2019–2020 på 6,8 MSEK med ett EBITDA på 0,5 MSEK.

Vid tillträdet betalar Gullberg & Jansson en köpeskilling om 1,02 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Betalning sker med kontanta medel samt nyemitterade aktier. Finansieringen sker genom egen kassa med 0,84 MSEK samt nyemitterade aktier motsvarande 0,18 MESK. Nyemissionen görs med en aktiekurs på 48,43 SEK, genomsnitt under 20 dagar förre den 20 april 2021, viket motsvarar 3 750 aktier. 24 månader efter tillträdet erlägges en eventuell tilläggsköpeskilling, denna baserar på 7 gånger genomsnittet av EBITDA för 2021 och 2022 minus EBITDA för 2020.

Gullberg & Jansson har som avsikt att förvärva resterade 49% av aktierna i Nomaco-bolagen från Q1 2026 till en värdering av 6 gånger genomsnittet av EBITDA för perioden 2024–2025 (två räkenskapsår). Betalningen sker genom kontanta medel (50%) samt med nyemitterade aktier (50%) i Gullberg & Jansson.

– Jag ser fram emot att fortsätta driva Nomaco med stöd av vår nya och aktiva ägare, Gullberg & Jansson. Nomaco Norge AS startades i början av 2020 och är inne i en expansiv fas och vi kommer att kunna dra nytta av Gullberg & Jansson samlade styrkor, erfarenhet och processer, säger Nomaco Norges VD Geir Bentestuen.

Efter transaktionen ägs Nomaco Norge AS, 51% av Gullberg & Jansson, 29,4% av Benny Svenningsen och 19,6% av Geir Bentestuen. Gullberg & Janssons ägande i Nomaco-bolagen kommer att samlas i Nomaco Nordic AB som är ett nystartat dotterbolag till Gullberg & Jansson AB. Benny Svenningsen kommer att vara VD i Nomaco Nordic AB.

– Genom förvärvet, av Nomaco-bolagen, förstärker vi vårt affärsområde inom den professionella grönytebranschen, helt i linje med vår strategi och affärsidé. Vi har för avsikt att långsiktigt utveckla och ytterligare balansera Gullberg & Jansson koncernen. Alla våra dotterbolag drar nytta av den skalbarhet och erfarenhet man har byggt i moderbolaget” säger Gullberg & Janssons VD, Peter Bäck. För mer information om Nomaco, besök gärna www.nomaco.se

Helsingborg den 6 maj 2021

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,  Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@goj.se, Hemsida: www.goj.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen samt Nordic Relax of Sweden AB inom relax- och wellnessbranschen. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB