Gullberg & Jansson AB (publ)

Bokslutskommuniké januari – december 2019
Fokus på försäljning och lönsamhet har resulterat i högre omsättning och resultat
• Nettoomsättning 127,2 (103,0) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 14,1 (5,5) MSEK*
• Resultat efter skatt 9,8 (3,5) MSEK**
• Resultat per aktie 1,15 (0,40) SEK
• Soliditet 69 (69) %
• Styrelsen föreslår utdelning om 0,30 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019
* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av goodwill
** Avskrivningar samt nedskrivningar av goodwill har påverkat resultatet efter skatt med totalt -1,3 (-0,6) MSEK

Fjärde kvartalet 2019
• Nettoomsättning 19,1 (19,3) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA -2,3 (0) MSEK*
• Resultat efter skatt -2,5 (0) MSEK**
• Resultat per aktie -0,29 (-0,01)
* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av goodwill
** Avskrivningar och nedskrivning av goodwill har påverkat resultatet efter skatt med totalt -0,8 (-0,2) MSEK

Väsentliga händelser under 2019
• Under november bildade Gullberg & Jansson AB dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB. Bolaget ska bedriva försäljning av produkter för hälsa och välbefinnande.

VD Peter Bäck kommenterar

”Gullberg & Jansson-koncernen uppnådde en högre omsättning och bättre lönsamhet under 2019 jämfört med föregående år.

Den högre omsättningen och förbättringen av resultatet i jämförelse med 2018 är en följd av ytterligare marknadssatsningar samt ett fokus på lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 23% och rörelseresultatet ökade med 169% jämfört med 2018.

Året har utvecklats enligt plan. Ökad närvaro hos våra kunder och vår digitala marknadsföringsstrategi, vår nya hemsida, riktade säljaktiviteter och katalog har synliggjort oss mer på marknaden. Affärsområdet Stads&Park Produkter i Stockholm ABs resultat minskade till följd av omstruktureringen av säljresurserna för att långsiktigt växa och utveckla affärsområdet.

Sammantaget sett ledde detta till att koncernen uppvisade ett förbättrat rörelseresultat, EBITA på 14,1 (5,5) MSEK under 2019.”

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen samt de nystartade bolaget Nordic Relax of Sweden AB som kommer att verka inom relax- och wellnesbranschen. Samtliga dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden.

Gullberg & Jansson-koncernen helår 2019
Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för 2019 uppgick till 127,2 (103,0) MSEK, vilket var en ökning med 23 %, jämfört med föregående år, med ett rörelseresultat, EBITA på 14,1 (5,5) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 9,8 (3,5) MSEK och resultat per aktie uppgick till 1,15 (0,40) SEK. Avskrivningar samt nedskrivning goodwill uppgick till -1,3 (-0,6) MSEK.

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 24,2 (14,3) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,5 (3,2) MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 9,9 (8,7) MSEK. Soliditeten uppgick till 69 (69) %. Eget kapital uppgick till 43,3 (34,4) MSEK, motsvarande 5,05 (4,01) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 3,3 (4,7) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0 (0,3) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick till 24,2 (14,0) MSEK. 
Gullberg & Jansson-koncernen fjärde kvartalet 2019
Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 19,1 (19,3) MSEK, vilket var en minskning med 1 %. Rörelseresultatet, EBITA för fjärde kvartalet uppgick till
-2,3 (0) MSEK. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,5 (0) MSEK.

Nettoomsättningen och rörelseresultatet för fjärde kvartalet speglade en normal, säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden. Fjärde kvartalets nettoomsättning minskade med 1 %. Tillväxten i kvartalet är lägre än tillväxten för helåret. Detta beror på att marknadsaktiviteter varierar mellan kvartalen bland annat på grund av väder och andra yttre faktorer.

Det lägre resultatet under kvartal 4 beror på en ökad totalomsättning tillika förbättrat resultat 2019 som ger upphov till större bonusar till kunder och personal. Vidare har förvärvsgoodwillen avseende förvärvet av Stads&Park Produkter i Stockholm AB skrivits ner i sin helhet.

Väsentliga händelser under 2019
Under november bildade Gullberg & Jansson AB dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB. Bolaget ska bedriva försäljning av produkter för hälsa och välbefinnande.

Gullberg & Jansson of Sweden AB

Gullberg & Jansson of Sweden ABs nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 17,7 (17,1) MSEK med ett rörelseresultat på -1,8 (0,4) MSEK.

Gullberg & Jansson of Sweden AB säljer och marknadsför, under eget varumärke, poolvärmepumpar och pooltak. Poolvärmepumparna är WiFi-kompatibla, tystgående och vissa är också utrustade med inverterkompressor för högsta möjliga energibesparing.

Stads&Park Produkter i Stockholm AB

Stads&Park Produkter i Stockholm ABs nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 1,5 (2,3) MSEK med ett rörelseresultat på -0,0 (-0,1).

Stads&Park Produkter i Stockholm AB marknadsför ett produktsortiment som är fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för professionell park- och grönyteskötsel samt specialmaskiner för klippning av gräs i lutande terräng.

Utformningen av delårsrapporten
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår utdelning om 0,30 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019 (0,10 SEK per aktie år 2018).

Gullberg & Jansson ABs utdelningspolicy anger att styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt, över en konjunkturcykel, ska uppgå till cirka 30% av resultatet efter skatt. Detta under förutsättning att en bedömning av bolagets konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning i övrigt är förenlig med utdelningens storlek.

Valberedning
Gullberg & Jansson ABs valberedning består av Gaétan Boyer (Evarist AB), Peter Ragnarsson (LMK Ventures AB) och Lars Lindgren. Gaétan Boyer är ordförande och sammankallande. Förslag och synpunkter från aktieägare angående styrelsens sammansättning kan lämnas skriftligen till adress: Gullberg & Jansson AB, Att. Peter Bäck, Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, eller via e-mail till peter.back@gullbergjansson.se eller per telefon 042-311 15 00.

Årsredovisning och årsstämma
Årsredovisningen kommer att publiceras den 15 maj och finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.gullbergjansson.se, samt kan beställas från Gullberg & Jansson, Tel: +46 42 311 15 00 eller e-post: info@gullbergjansson.se

Årsstämman äger rum torsdagen den 27 maj kl. 14.00-16.00 på bolagets kontor, Hortensiagatan 7 i Helsingborg.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information
27 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019
27 maj 2020 Delårsrapport januari – mars 2020 och årsstämma
19 augusti 2020 Delårsrapport januari – juni 2020
11 november 2020 Delårsrapport januari – september 2020
24 februari 2021 Bokslutskommuniké 2020


Framtidsutsikter
Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden AB har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads&Park Produkter i Stockholm AB har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge. Affärsområdet Nordic Relax of Sweden AB avser att utveckla och marknadsföra sin verksamhet inom relax- och wellnessbranschen.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden AB och Stads&Park Produkter i Stockholm AB har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och påverkas positivt av varmt och soligt väder. Affärsområdet Nordic Relax of Sweden AB förväntas ha en mer jämn omsättnings- och resultatutveckling under året.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2020.

Läs rapporten i sin helhet här:
Gullberg Jansson AB (publ) bokslutskommuniké januari-december 2019

Helsingborg den 27 februari, 2020

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen samt Nordic Relax of Sweden AB inom relax- och wellnesbranschen.. Gullberg & Jansson of Sweden AB är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.