Större synlighet på marknaden och fokus på lönsamhet gav ökad omsättning och förbättrat resultat.

Första halvåret 2019

  • Nettoomsättning 75,6 (55,4) MSEK
  • Rörelseresultat, EBITA 11,4 (3,4) MSEK*
  • Resultat efter skatt 8,7 (2,3) MSEK**
  • Resultat per aktie 1,02 (0,27) SEK
  • Soliditet 57 (54) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första halvåret med totalt  -0,4 (-0,4) MSEK

 

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättning 58,8 (45,0) MSEK
  • Rörelseresultat, EBITA 11,3 (5,1) MSEK*
  • Resultat efter skatt 8,8 (3,8) MSEK**
  • Resultat per aktie 1,02 (0,45) SEK
  • Soliditet 57 (54) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första halvåret med totalt  -0,2 (-0,2) MSEK

VD Peter Bäck kommenterar

”Den högre omsättningen under halvåret gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 37% och rörelseresultatet ökade med 235% under första halvåret 2019. Första halvåret 2019 har utvecklats enligt plan och många konsumenter har redan i ett tidigt skede tagit beslut om poolbygge med hänsyn till föregående års fina väder. Denna trend har fortsatt in på försommaren vilket betyder att våra kunder kunnat planera sina projekt över hela perioden. Ökad närvaro hos våra kunder och vår nya digitala marknadsföringsstrategi, vår nya hemsida och katalog har synliggjort oss mer på marknaden. Den ökade omsättningen för affärsområdet Stads & Parkprodukter kommer från tidigare utleveranser av försäsongsorder, det lägre resultatet jämfört med föregående år beror på ökade marknadssatsningar och negativ valutapåverkan.”

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Peter Bäck är VD i moderbolaget samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg & Jansson of Sweden.

Andra kvartalet 2019

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 58,8 (45,0) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 11,3 (5,1) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 8,7 (3,8) MSEK och resultat per aktie uppgick till 1,02 (0,45) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK. Den högre omsättningen under andra kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 31% under andra kvartalet.

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 56,7 (41,2) MSEK med ett rörelseresultat på 11,8 (5,5) MSEK. Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett förbättrat resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 38%.

Stads & Parkprodukter

Stads & Parkprodukters nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 2,1 (3,8) MSEK med ett rörelseresultat på -0,5 (-0,4) MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 18,9 (6,5) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,5 (3,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 57 (54) %. Eget kapital uppgick till 42,2 (33,3) MSEK, motsvarande 4,92 (3,87) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 4,3 (4,9) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,4 (0,3) MSEK.

Moderbolaget                                                                     

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet till 1,1 (1,5) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of Swedens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,9 (1,0) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt en (1) medarbetare, Peter Bäck som är aktiv som VD i den operativa verksamheten i affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

28 augusti 2019                   Delårsrapport januari – juni 2019

12 november 2019                Delårsrapport januari – september 2019

28 februari 2020                   Bokslutskommuniké 2019

Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2019.

Läs rapporten i sin helhet här:

Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-juni 2019

Helsingborg den 28 augusti, 2019

 

Gullberg & Jansson AB (publ)
Peter Bäck
Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,  Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.