Ökad omsättning, ökat resultat och finansiell styrka skapar stabil grund för fortsatt utveckling.

Första kvartalet 2020

Omsättning och resultat
• Nettoomsättning 27,2 (16,8) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 3,2 (-0,1) MSEK*
• Resultat efter skatt 1,9 (-0,1) MSEK**
* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,1(-0,2) MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning
• Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars till 17,3 (4,3) MSEK
• Eget kapital 45,3 (34,3) MSEK
• Soliditet 60% (62%)

Aktiedata
• Per 31 mars 2020 uppgick antalet aktier till 8 584 027 (8 584 027) st
• Resultat efter skatt per den 31 mars 2020 motsvarar ett resultat per aktie om 0,23 (-0,01) MSEK
• Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 5,28 (4,00) SEK

Viktiga händelser under perioden

• Under första kvartalet 2020 har världen och Sverige drabbats av Covid-19. Detta är en händelse som kan komma att påverka företagets resultat och utveckling. I nuläget har effekten på vår verksamhet varit begränsad.
• Under perioden har Nordic Relax of Sweden AB startats upp och utvärdering och utveckling av produkter pågår.
• En ny säljare har rekryterats till Stockholmsområdet och vidare har kundsupport stärkts upp med ytterligare en person.
• Under första kvartalet genomfördes Gullberg & Jansson Academy, vilket är en produkt- och säljutbildning för våra återförsäljare i Sverige och övriga Norden. Gullberg & Jansson Academy är en viktig del av vår marknadsföring med syfte att öka försäljningen och skapa lönsam tillväxt för både bolaget och våra kunder. Vid vår Academy medverkade totalt ca 120 kunder.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång utom att Coronapandemin fortsätter att till vis del påverka arbetet inom verksamheten.

VD har ordet

”Första kvartalet är traditionellt säsongmässigt svagt. Starten på 2020 har varit bra och första kvartalet visar en positiv utveckling avseende nettoomsättningen vilket har gett ett bättre resultat jämfört med föregående år. Våra kunder har kommit igång med sina projekt då många slutkunder i ett tidigt skede har tagit beslut om poolbygge. En del kan troligen tillskrivas Coronapandemin utifrån att en hel del planerar för ”hemester” och därmed väljer att investera i sitt hem och en pool. Första kvartalet har inneburit att vi har ökat vår finansiella styrka och skapat en stabil grund för att kunna utveckla bolaget ytterligare. Vi har stärkt organisationen med en säljare i Stockholm och en ny medarbetare på kundsupport. Orderstocken vid utgången av mars var god.

Vi har under kvartalet haft vår Academy där vi träffar våra återförsäljare i syfte att presentera nyheter, vår marknadsstrategi och kampanjer samt utbilda kring våra produkter. Vidare har vi ägnat tid att uppdatera vår tekniska dokumentation och alla manualer i syfte att ytterligare kunna stötta våra återförsäljare och slutkunder.

Inom vårt affärsområde Stads&Park Produkter har vi nu genomfört centraliseringen av lager och ekonomifunktionen i syfte att utveckla affärsområdet. Omsättningen ligger något under föregående år. Dock har vi gjort en förändring gällande hanteringen av demomaskiner. Tidigare år har dessa legat i lager och vid försäljningen har detta ökat omsättningen. Från årsskiftet ligger demomaskinerna som inventarier vilket innebär att försäljningen istället är en reavinst och därmed redovisas i övriga rörelseintäkter.

Vi är igång med affärsområdet Nordic Relax of Sweden och vi har fått hem produkter som vi granskat och håller på att utveckla. Det går framåt enligt plan även om vi tror att det på grund av pandemin kommer att få en viss förskjutning på lansering och säljstart.

Vi har i år valt att gå in som sponsor till Team Rynkeby. Givetvis vill vi vara med i kampen mot barncancer, varpå detta kändes som ett väldigt naturligt val.

Vi är medvetna om Coronapandemin som finns omkring oss och ödmjuka inför den effekt den har på människor och samhälle.”

Peter Bäck
VD

Gullberg & Jansson koncernen i korthet

Gullberg & Jansson i Helsingborg är ett snabbväxande miljöteknikföretag. Gullberg & Janssonkoncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB (tidigare Poolvärlden AB) inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden AB inom hälsa och välbefinnande. Dessa helägda dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Pooltaken och poolvärmepumparna säljs under varumärket Gullberg & Jansson och har utvecklats av bolaget i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Affärsområdet marknadsför också andra typer av miljösmarta poolprodukter som t.ex. poolrobotar och vattenbehandlingsprodukter samt poolskydd som barcovers och lamelltäcken. Miljösmarta poolprodukter är energibesparande, miljövänliga och ökar komforten för swimmingpoolägare. Gullberg & Jansson levererar till cirka 120 auktoriserade återförsäljare/partners i Sverige och övriga Norden.

Affärsområdet Stads&Park Produkter marknadsför främst miljövänliga, batteridrivna och handhållna grönytemaskiner som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer, m.fl. parkredskap. Vidare levereras nischade miljövänliga produkter inom ogräsbekämpning (ogräsborstar) och inom släntklippning för att höja säkerhet och förbättra arbetsmiljön för såväl entreprenörer som kommuner. Alla produkterna används vid professionell park- och grönyteskötsel.

Det nystartade affärsområdet Nordic Relax of Sweden kommer att erbjuda marknaden produkter inom hälsa och välbefinnande.

Första kvartalet 2020

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 27,2 (16,8) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 3,2 (-0,1) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (-0,1) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,23 (-0,01) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK.

Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 62% under första kvartalet.

Från och med årsskiftet periodiseras rörlig ersättning till anställda och bonusar till kunder.

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 24,6 (13,7) MSEK med ett rörelseresultat på 3,4 (-0,0) MSEK. Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett förbättrat resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 79%.

Stads&Park Produkter

Stads&Park Produkters nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 2,6 (3,2) MSEK med ett rörelseresultat på 0,1 (0,1) MSEK. I samband med årsskiftet ändrades principen kring hanteringen av demomaskiner. Tidigare låg dessa som lagervaror och påverkade därmed omsättningen vid försäljningen. Från och med årsskiftet hanteras demomaskiner som inventarier och vid en eventuell försäljning görs det därmed en realisationsvinstberäkning. Detta är också förklaringen till varför lagret minskat och istället inventarierna ökat.

Nordic Relax of Sweden

Nordic Relax of Sweden har ännu inte påbörjat sin försäljning. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgår till -0,3 MSEK. Under kvartalet har produktutveckling pågått.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 17,3 (4,6) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,5 (3,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 60 (62) %. Eget kapital uppgick till 45,3 (34,3) MSEK, motsvarande 5,28 (4,00) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 3,2 (4,4) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,3) MSEK.

Moderbolaget – Gullberg & Jansson AB (publ)

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet till 2,0 (1,3) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 1,0 (0,6) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 3 (1) medarbetare.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

27 maj 2020Delårsrapport januari – mars 2020 och årsstämma
19 augusti 2020 Delårsrapport januari – juni 2020
11 november 2020Delårsrapport januari – september 2020
24 februari 2021Bokslutskommuniké 2020

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Stads&Park Produkter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge. Nordic Relax of Sweden har som strategi att starta upp verksamheten under 2020.

Gullberg & Jansson of Sweden och Stads&Park Produkter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2020.
Läs rapporten i sin helhet här

Helsingborg den 27 maj, 2020

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden inom hälsa och välbefinnande. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.