Marknadssatsningar och fokus på lönsamhet gav ökad omsättning och förbättrat resultat.

Juli-september 2019
• Nettoomsättning 33,6 (30,5) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 5,0 (1,7) MSEK*
• Resultat efter skatt 3,7 (1,2) MSEK**
• Resultat per aktie 0,44 (0,14) SEK
• Soliditet 71 (68) %
* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första halvåret med totalt
-0,2 (-0,2) MSEK

Januari-september 2019
• Nettoomsättning 108,1 (85,9) MSEK
• Rörelseresultat, EBITA 16,4 (5,1) MSEK*
• Resultat efter skatt 12,3 (3,5) MSEK**
• Resultat per aktie 1,44 (0,41) SEK
• Soliditet 71 (68) %
* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar
** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första halvåret med totalt
-0,5 (-0,5) MSEK

VD kommenterar

”Genom ytterligare marknadssatsningar och fokus på lönsamhet ökade omsättningen och resultatet förbättrades jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 26% och rörelseresultatet ökade med 246% jämfört med samma period 2018.

Årets tre första kvartal 2019 har utvecklats enligt plan. Ökad närvaro hos våra kunder och vår nya digitala marknadsföringsstrategi, vår nya hemsida, riktade säljaktiviteter och katalog har synliggjort oss mer på marknaden.

Våra pågående marknadssatsningar inom affärsområdet Stads&Park Produkter gav upphov till en ökad omsättning och ett bättre resultat jämfört med samma period 2018.”

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen och Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs som självständiga affärsområden.

Tredje kvartalet 2019

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 33,6 (30,5) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 5,0 (1,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 3,7 (1,2) MSEK och resultat per aktie uppgick till 0,44 (0,14) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.

Den högre omsättningen under tredje kvartalet gav upphov till ett bättre resultat jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 10% under tredje kvartalet. Tillväxten i kvartalet är lägre än tillväxten för perioden januari-september. Detta beror på att marknadsaktiviteter varierar mellan kvartalen bland annat på grund av väder och andra yttre faktorer.

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 31,5 (29,4) MSEK med ett rörelseresultat på 5,0 (2,2) MSEK. Den högre omsättningen under tredje kvartalet gav upphov till ett förbättrat resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 7% och resultatet förbättrades med 126%.

Stads&Park Produkter

Stads&Park Produkters nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 2,1 (1,1) MSEK med ett rörelseresultat på -0,0 (-0,6) MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 26,4 (10,2) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,5 (3,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 71 (68) %. Eget kapital uppgick till 45,9 (34,4) MSEK, motsvarande 5,34 (4,01) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 4,1 (4,8) MSEK. Räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,3) MSEK.

Moderbolaget

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 1,2 (1,2) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of Swedens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,8 (0,8) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt en (1) medarbetare (VD Peter Bäck).

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

12 november 2019 Delårsrapport januari – september 2019
28 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019

Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads&Park Produkter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads&Park Produkter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2019.

Här läses rapporten i sin helhet: Gullberg & Jansson AB (publ) delårsrapport januari-september 2019. 

Helsingborg den 12 november, 2019

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information
Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads&Park Produkter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.