Kvartalsrapport januari – mars 2021

En tidig start på säsongen och uppåtgående hemestertrend har resulterat i högre omsättning och resultat.

Första kvartalet 2021

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 64,4 (27,2) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 14,6 (3,2) MSEK*
 • Resultat efter skatt 11,3 (1,9) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,1 (-0,1) MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars till 50,6 (17,3) MSEK
 • Eget kapital 79,5 (45,3) MSEK
 • Soliditet 54% (60%)

Aktiedata

 • Per 31 mars 2021 uppgick antalet aktier till 8 584 027 (8 584 027) st
 • Resultat efter skatt per den 31 mars 2021 motsvarar ett resultat per aktie om 1,31 (0,23) MSEK
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 9,26 (5,28) SEK

Väsentliga händelser efter perioden

 • Lansering av infraröd bastu i Nordic Relax of Sweden AB
 • Gullberg & Jansson AB (publ) har tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 51% av Nomaco AB, Nomaco Danmark AS och Nomaco Norge AS. Nomaco-bolagen är verksamma inom den nordiska grönytebranschen. Nomaco-bolagen har en samlad omsättning under räkenskapsåret 2019–2020 på 61 MSEK med ett EBITDA på 3,9 MSEK. Vid tillträdet betalar Gullberg & Jansson en köpeskilling om 15,7 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Betalning sker genom egen kassa med 9,5 MSEK samt nyemitterade aktier motsvarande 6,2 MSEK. Tillträdet skedde den 7 maj 2021. 24 månader efter tillträdet erlägges en eventuell köpeskilling.  Gullberg & Jansson har som avsikt att förvärva resterande 49% av aktierna i Nomacobolagen från Q1 2026.
 • Stads&Park Produkter i Stockholm AB har under första kvartalet adderat ytterligare ett välkänt varumärke till sin produktportfölj, Oeliatec. Oeliatec marknadsför innovativa och miljövänliga maskiner för ogräsbearbetning utan kemikalier.

VD har ordet

Gullberg & Jansson inleder 2021 starkt. Den positiva utvecklingen koncernen haft under 2020 har fortsatt under det första kvartalet.

Gullberg & Jansson of Sweden AB

Gullberg & Jansson of Sweden visar ett starkt första kvartal då nettoomsättning ökat med 149 %. Vi har haft en tidig start på säsongen och intresset för att investera i pool- och utemiljö är fortsatt starkt. Vi ser en fortsatt stark tillväxt på den nordiska poolmarknaden då hemestertrenden ytterligare förstärkts på grund av pandemin.

För att bibehålla vår höga servicegrad har vi under första kvartalet stärkt upp organisationen med två nya medarbetare. Vi genomförde Gullberg & Jansson Academy digitalt för våra kunder och vi lanserade våra nya digitala säljverktyg inför säsongen.

Brist på råmaterial och höjda inköpspriser kan komma att bli en utmaning under året. Vi aviserade tidigt våra kunder om prisjusteringar och förändrade leveranstider vilket resulterade i att vi ytterligare stärkte vår position som en pålitlig och seriös aktör.

Stads&Park Produkter i Stockholm AB

Stads&Park Produkter i Stockholm har genomfört en garantiförändring på Pellenc. Numera omfattas alla produkter och batterier av 3 års garanti, även för företagskunder.

Nordic Relax of Sweden AB

Nordic Relax of Sweden har under första kvartalet arbetat med att färdigställa marknadsmaterial och webbshop inför lansering. Under våren kommer bolaget fokusera på att bygga upp ett återförsäljarnätverk samt på fortsatt produktutveckling inom hälsa och wellness.

Inför framtiden

Efterfrågan på våra produkter är fortsatt hög och vi gynnas av ett ökat intresse för miljövänliga och effektiva produkter för både privat och kommersiellt bruk. Vi kommer fortsätta att arbeta på ett kostnadseffektivt sätt men kan komma att investera i mer personal som ett led i att fortsatt kunna växa.

Vi har även i år valt att sponsra Team Rynkeby och deras kamp mot barncancer.

Helsingborg, maj 2021

Peter Bäck

VD och koncernchef

Gullberg & Jansson koncernen i korthetGullberg & Jansson har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

 • Vi tror på långsiktiga affärsrelationer. Den kompetens och det engagemang som genomsyrar bolaget skapar trygghet och förtroende.
 • Vi ska tillsammans med våra kunder utveckla nya koncept, produkter och lösningar.
 • Vi ska genom marknadsföring stärka vårt varumärke och skapa goda affärsmöjligheter för oss och våra partners.

Gullberg & Jansson of Sweden AB

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Vi marknadsför också andra typer av miljösmarta poolprodukter inom säkerhet, värme, rening och vattenkemi.

Vi står för kvalitet – Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vår kvalitet gör att vi kan stå för generösa garantier.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Rätt skötsel ger Gullberg & Jansson produkter lång livslängd och i vår produktutveckling tänker vi alltid hållbarhet. Våra värmepumpar är energibesparande och de flesta är utrustade med det miljövänliga köldmediet R32 med lågt GWP (Global Warming Potential).

Vi står för service – Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst servicetill våra återförsäljare. Vår organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Nordic Relax of Sweden AB

Nordic Relax of Sweden erbjuder väldesignade, hållbara och innovativa relax- och wellnessprodukter för en medveten livsstil.

Vi står för kvalitet – Med hjälp av kvalitativa och ledande leverantörer i Asien och Europa skapar vi väldesignade, hållbara och innovativa relax- och wellnessprodukter för hälsosamma och avkopplande oaser i hemmet.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Genom att erbjuda produkter för hälsa och avkoppling väljer vi att göra dig ”hel och hållbar”. Med hjälp av framtidens teknik ger vi dig en oas i hemmet där både kropp och själ kan få återhämtning.

Vi står för service – Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst service till våra kunder och vi håller en hög kunskapsnivå internt.

Stads&Park Produkter i Stockholm AB

Stads&Park erbjuder en mängd innovativa lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs.

Vi marknadsför miljövänliga, batteridrivna och handhållna grönytemaskiner som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer. Våra nischade produkter höjer säkerheten och förbättrar arbetsmiljön för användaren.

Vi står för kvalitet – Vi arbetar långsiktigt med våra produkter och tar ansvar för det vi säljer. Vi erbjuder marknadens längsta garantier på våra produkter.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Genom patenterad teknik och rätt underhåll har våra produkter en lång livslängd. Vi återvinner upp till 99% av våra produkter.

Vi står för service – Vi strävar efter att vara aktören på marknaden som ger bäst service åt våra kunder och samarbetspartners.

Första kvartalet 2021

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 64,4 (27,2) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 14,6 (3,2) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 11,3 (1,9) MSEK och resultat per aktie uppgick till 1,31 (0,23) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,1 (-0,1) MSEK.

Den högre omsättningen under första kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 137% under första kvartalet.

Gullberg & Jansson of Sweden

Nettoomsättningen i Gullberg & Jansson of Sweden för första kvartalet uppgick till 61,1 (24,6) MSEK med ett rörelseresultat på 14,9 (3,4) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 149%.

Stads&Park Produkter

Nettoomsättning i Stads&Park Produkter för första kvartalet uppgick till 3,4 (2,6) MSEK med ett rörelseresultat på 0,2 (0,1) MSEK.

Nordic Relax of Sweden

Nettoomsättning i Nordic Relax of Sweden under första kvartalet uppgår till 0,1 (0,0) MSEK och avser koncernintern fakturering. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgår till -0,5 (-0,3) MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 50,6 (17,3) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,5 (0,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 54 (60)%. Eget kapital uppgick till 79,5 (45,3) MSEK, motsvarande 9,26 (5,28) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 2,6 (3,2) MSEK.

Moderbolaget – Gullberg & Jansson AB (publ)                                                                

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för första kvartalet till 1,9 (2,0) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 0,1 (1,0) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 3 (3) medarbetare.

Utformningen av kvartalsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

26 maj 2021                     Kvartalsrapport januari – mars 2021 och stämma

18 augusti 2021               Kvartalsrapport januari – juni 2021

9 november 2021            Kvartalsrapport januari – september 2021

23 februari 2022              Bokslutskommuniké 2021

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2021.

Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter som får din pool att prestera i form av säkerhet, värme, rening och vattenkemi.

Stads&Park Produkter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige.

Nordic Relax of Sweden har som strategi att stärka sitt varumärke och nå ut på marknaden med huvudprodukten infraröd bastu.

Helsingborg den 26 maj, 2021

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00

E-post: info@goj.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg har affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera miljösmarta produkter för både privat och kommersiellt bruk. Huvudprodukter finns att finna inom grönyte-, swimmingpool-, och relax- och wellnessbranschen. Verksamheten drivs via flera dotterbolag, aktiva på den nordiska marknaden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

 

Läs rapporten i sin helhet Gullberg & Jansson (publ) delårsrapport januari-mars 2021