Den 31 maj 2018 avhöll Gullberg & Jansson sin årsstämma i Helsingborg. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja Peter Ragnarsson, Lottie Svedenstedt, Susanna Hilleskog och Gaétan Boyer till styrelseledamöter. Gaétan Boyer nyvaldes till styrelsens ordförande. Alex Molvin hade avböjt omval. Årsstämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor i bolaget. Ernst & Young Aktiebolag meddelade att den auktoriserade revisorn Karoline Tedevall kommer vara huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 100 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, utom till Gaétan Boyer då han är anställd i bolaget. Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga tio procent av på stämmodagen utestående aktier.

Övrigt
Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 
För ytterligare information
Alex Molvin, VD, E-post: alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Gullberg & Jansson AB (publ)            
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg
Tel: +46 42 311 15 00
Fax: +46 42 34 02 10 
E-post: info@gullbergjansson.se www.gullbergjansson.seOrg.nr: 556690-5989
Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads & Parkprodukter inom professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.