Ökad finansiell styrka skapar stabil grund för fortsatt expansion.

Delårsrapport januari – september 2020

Ökad finansiell styrka skapar stabil grund för fortsatt expansion.

Tredje kvartalet 2020

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 53,2 (33,6) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 11,3 (5,0) MSEK*
 • Resultat efter skatt 8,7 (3,7) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,1 (-0,2) MSEK

Januari – september 2020

Omsättning och resultat

 • Nettoomsättning 156,3 (108,1) MSEK
 • Rörelseresultat, EBITA 31,3 (16,4) MSEK*
 • Resultat efter skatt 23,6 (12,3) MSEK**

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för första kvartalet med totalt -0,4 (-0,5) MSEK

Kassaflöde och finansiell ställning

 • Bolagets likvida medel uppgick den 30 september till 50,3 (26,4) MSEK
 • Eget kapital 67,0 (45,9) MSEK
 • Soliditet 67% (71%)

Aktiedata

 • Per 30 september 2020 uppgick antalet aktier till 8 584 027 (8 584 027) st
 • Resultat efter skatt per den 30 september 2020 motsvarar ett resultat per aktie om 2,75 (1,44) SEK
 • Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till 7,80 (5,34) SEK

 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Vid extra bolagsstämma den 14 oktober 2020 fattades beslut om utdelning med 30 öre per aktie.
 • I oktober började två nya medarbetare på Gullberg & Jansson of Sweden AB. Dessa ska stärka upp produktavdelningen respektive kundsupportavdelningen.

VD har ordet

Efterfrågan på våra produkter har varit fortsatt stark under sensommaren och början av hösten. Vi ser att investera i hem- och utemiljö är en fortsatt växande trend.

Gullberg & Jansson of Sweden AB visar ett starkt tredje kvartal då nettoomsättning ökar med 58 %. Intresset för att investera i pool- och utemiljö är en fortsatt stark trend. Vi har under hösten förstärkt personalstyrkan med ytterligare två personer för att möta marknadens höga förväntningar. Under hösten kommer vi fokusera på att utveckla nytt och befintligt sortiment för att stärka vår position på den nordiska marknaden. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och effektivisera vår organisation och kommer under vintern implementera nya säljverktyg.

Under oktober månad lanserade vi Rosa oktober, en kampanj till förmån för Bröstcancerförbundet. Tillsammans med kunder och samarbetspartner skänkte vi 138 400 kr. Beloppet går oavkortat till Bröstcancerförbundet och deras arbete för att besegra bröstcancer.

Stads&Park Produkter i Stockholm AB har under året arbetat efter en ny affärsstrategi som hittills haft en positiv effekt på bolaget. Tyvärr har kunddemonstrationer begränsats till följd av Covid-19.

Vårt arbete med att utveckla Nordic Relax of Sweden AB fortskrider och vi planerar för en lansering innan årsskiftet.

Vi har under året sett ett ökat intresse från aktieägare och investerare som vill följa Gullberg & Jansson AB med dotterbolag. Under hösten lanserade vi därför en gemensam hemsida för vår koncern, www.goj.se. Lanseringen är ett ytterligare steg i vår digitala satsning och gör det enkelt att följa vår verksamhet på nära håll.

Helsingborg, november 2020

Peter Bäck

VD och koncernchef

Gullberg & Jansson koncernen i korthet

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett företag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk.  Vår vision är att skapa, glädje, hälsa, avkoppling och en bättre arbetsmiljö.

Gullberg & Janssonkoncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson AB (publ) samt de tre helägda dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter i Stockholm AB inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden AB inom hälsa och välbefinnande.

Dessa helägda dotterbolag drivs som självständiga affärsområden. Moderbolaget utför endast administrativa och koncerngemensamma tjänster.

Gullberg & Jansson of Sweden AB

Vår vision är att skapa glädje, hälsa och avkoppling med fokus på miljösmarta lösningar.

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden. Vi marknadsför också andra typer av miljösmarta poolprodukter inom säkerhet, värme, rening och vattenkemi.

Vi står för kvalitet – Vi har själva utvecklat och designat flera produkter i vårt sortiment i nära samarbete med utvalda tillverkare i Europa och Asien. Vår kvalitet gör att vi kan stå för generösa garantier.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Rätt skötsel ger Gullberg & Jansson produkter lång livslängd och i vår produktutveckling tänker vi alltid hållbarhet. Våra värmepumpar är energibesparande och de flesta är utrustade med det miljövänliga köldmediet R32 med lågt GWP (Global Warming Potential).

Vi står för service – Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst servicetill våra återförsäljare. Vår organisation erbjuder internt en hög service- och kunskapsnivå och vi har en särskilt uppskattad supportorganisation, samt heltäckande servicepartnernätverk på utvalda marknader.

Nordic Relax of Sweden AB

Vår vision är att skapa hälsosamma och avkopplande oaser för människan att längta till.

Nordic Relax of Sweden erbjuder väldesignade, hållbara och innovativa relax- och wellnessprodukter för en medveten livsstil.

Vi står för kvalitet – Med hjälp av kvalitativa och ledande leverantörer i Asien och Europa skapar vi väldesignade, hållbara och innovativa relax- och wellnessprodukter för hälsosamma och avkopplande oaser i hemmet.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Genom att erbjuda produkter för hälsa och avkoppling väljer vi att göra dig ”hel och hållbar”. Med hjälp av framtidens teknik ger vi dig en oas i hemmet där både kropp och själ kan få återhämtning.

Vi står för service – Vi vill vara aktören på marknaden som ger bäst service till våra kunder och vi håller en hög kunskapsnivå internt.

Stads&Park Produkter i Stockholm AB

Vår vision är att bidra till en bättre arbetsmiljö för alla grönyteproffs med fokus på högkvalitativa produkter.

Stads&Park erbjuder en mängd innovativa lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs.

Vi marknadsför miljövänliga, batteridrivna och handhållna grönytemaskiner som t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer. Våra nischade produkter höjer säkerheten och förbättrar arbetsmiljön för användaren.

Vi står för kvalitet – Vi arbetar långsiktigt med våra produkter och tar ansvar för det vi säljer. Vi erbjuder marknadens längsta garantier på våra produkter.

Vi tänker långsiktigt och hållbart – Genom patenterad teknik och rätt underhåll har våra produkter en lång livslängd. Vi återvinner upp till 99% av våra produkter.

Vi står för service – Vi strävar efter att vara aktören på marknaden som ger bäst service åt våra kunder och samarbetspartners.

Tredje kvartalet 2020

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 53,2 (33,6) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 11,3 (5,0) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 8,7 (3,7) MSEK och resultat per aktie uppgick till 1,01 (0,44) SEK. Goodwillavskrivningar uppgick till -0,1 (-0,2) MSEK.

Den högre omsättningen under tredje kvartalet gav upphov till ett bättre resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 58% under tredje kvartalet.

Från och med årsskiftet tillämpas löpande reservering för förväntade helårskostnader. Detta innebär att kvartalssiffrorna inte är fullt jämförbara med 2019.

Gullberg & Jansson of Sweden

Nettoomsättningen i Gullberg & Jansson of Sweden för tredje kvartalet uppgick till 51,4 (31,5) MSEK med ett rörelseresultat på 11,6 (5,0) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 63%.

Stads&Park Produkter

Nettoomsättning i Stads&Park Produkter för tredje kvartalet uppgick till 1,8 (2,1) MSEK med ett rörelseresultat på 0,0 (-0,1) MSEK. I samband med årsskiftet ändrades principen kring hanteringen av demomaskiner. Tidigare låg dessa som lagervaror och påverkade därmed omsättningen vid försäljningen. Från och med årsskiftet hanteras demomaskiner som inventarier och vid en eventuell försäljning görs det därmed en realisationsvinstberäkning. Detta är också förklaringen till varför lagret minskat och inventarierna ökat.

Nordic Relax of Sweden

Nettoomsättning i Nordic Relax of Sweden under tredje kvartalet uppgår till 0,1 (0,0) MSEK och avser koncernintern fakturering. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till -0,3 (0,0) MSEK. Under kvartalet har produktutveckling fortsatt pågått.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 50,3 (26,4) MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 0,5 (3,5) MSEK. Soliditeten uppgick till 67 (71)%. Eget kapital uppgick till 67,0 (45,9) MSEK, motsvarande 7,80 (5,34) SEK per aktie. Koncernens goodwill uppgick till 2,9 (4,1) MSEK.

Moderbolaget – Gullberg & Jansson AB (publ)                                                                 

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 1,7 (1,2) MSEK och utgörs av management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till dotterbolagens verksamhet. Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick till 15,8 (0,8) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 3 (1) medarbetare.

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

11 november 2020         Delårsrapport januari – september 2020

24 februari 2021             Bokslutskommuniké 2020

Framtidsutsikter

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2020.

Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av miljösmarta poolprodukter som får din pool att prestera i form av säkerhet, värme, rening och vattenkemi.

Stads&Park Produkter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige.

Nordic Relax of Sweden har som strategi att starta upp verksamheten under senare delen av 2020.

Gullberg & Jansson of Sweden och Stads&Park Produkter har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen. Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än första och fjärde kvartalet.

Helsingborg den 11 november, 2020

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46 46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november i 2020.

Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00

E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida: https://www.goj.se , Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett företag med affärsidén att utveckla, marknadsföra och distribuera produkter med fokus på miljösmarta lösningar för privat och kommersiellt bruk. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Gullberg & Jansson of Sweden inom swimmingpoolbranschen, Stads&Park Produkter inom professionella grönytebranschen och Nordic Relax of Sweden inom hälsa och välbefinnande. Bolagets aktie handlas på Spotlight Next med kortnamnet GJAB.

Läs rapporten i sin helhet här: Gullberg & Jansson januari-september 2020